Found: 30  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 เรื่องเด่น สิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม / กชามาศ ฐาปนโสภณ text
ชื่อผู้แต่งกชามาศ ฐาปนโสภณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นไฮย์, 2558
เลขเรียกKPT2460 ก2ส 2558,323 ก112ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องԴȹҤջѵʵ͡ûȹ / ô
พิมพลักษณ์ا෾ ; ó , 2554.
เลขเรียกCT1548.ป462 ป73,347.07 94
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคดียกฟ้องจากเรื่องจริง ตอน ประเด็นการถามค้าน / ชนบท ศุภศรี, รัชชัย ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา และ ถวัลย์ รุ...
ชื่อผู้แต่งชนบท ศุภศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานทรงวุฒิ ทองสอาด ทนายความ, 2557
เลขเรียกKPT1675 ช134 2557,345.075 ช138ค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความจริงคลองด่าน...ที่ไม่ใช่วัฒนา.... / วัฒนา อัศวเหม.
ชื่อผู้แต่งวัฒนา อัศวเหม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : ม.ป.ท ; ม.ป.พ , 2559.
เลขเรียก344.044ว113ค2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความจริงสู้อธรรม : คำเเถลงการณ์ปิดคดีพรรคประชาธิปัตย์ 2553 / รวบรวมโดย ฝ่ายกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พรรคประชาธิปัตย์, 2553
เลขเรียกJQ1749.A795 ค181,324.2 ก25ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำแถลงการณ์ปิดคดีพรรคประชาธิปัตย์ [Text]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ พิมพ์ดีการพิมพ์ 2550
เลขเรียก347.593 ค214
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เล่ม 2 / วิรัช เมฆอรุโณทัย และปรีชา เซ่งไพเราะ.
ชื่อผู้แต่งวิรัช เมฆอรุโณทัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2543
เลขเรียกKPT1710 ว237ค 2542,347.07 ว689ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริยธรรมในวิชาชีพกฎหมาย / วิชา มหาคุณ ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558.
เลขเรียกKPT1631 จ46 2558,340.092 จ166 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทนายตีนเปล่า = The barefoot lawyer / เฉิน กวงเฉิง, เขียน ; ปิยวัตน์, แปล.
ชื่อผู้แต่งเฉิน, กวงเฉิง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สันสกฤต, 2559.
เลขเรียกKNQ110.C48 ฉ275 2559,340.092 ฉ491ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนี่แหละคดีแพ่ง / วิถี ปานะบุตร
ชื่อผู้แต่งวิถี ปานะบุตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553.
เลขเรียกKPT 1749 ว34 2553,347.07 ว73น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกคำต่อคำคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง : ยึดทรัพย์ทักษิณ 46,373 ล้าน ...
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการ astv - ผู้จัดการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2553.
เลขเรียกKPT4652 ก53,364.132 ก52บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา