Found: 476  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCAI ประวัตินักคณิตศาสตร์โลก และผลงานที่น่าสนใจ / โดย ไพโรจน์ ยศบุญเรือง
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ ยศบุญเรือง.
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏภูเก็ต, 2544
เลขเรียก371.334 พ97ซ 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCAI ฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เลขไทย-เลขอารบิค / ธนวัฒน์ สวนจันทร์
ชื่อผู้แต่งธนวัฒน์ สวนจันทร์.
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏภูเก็ต, (2543)
เลขเรียก510.0785 ธ15ซ 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGSP โปรแกรมคณิตศาสตร์ที่ต้องการเรียนรู้. เล่ม 1 ฉบับพื้นฐาน / เสรี สุขโยธิน
ชื่อผู้แต่งเสรี สุขโยธิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์, 2556
เลขเรียก510.285 ส931จ 2555 ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ [electronic resource]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มัลติมีเดีย เมคเกอร์ส, ปีลิขสิทธิ์ 2548.
เลขเรียกQA113 ก113
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกราฟของความสัมพันธ์. ตอนที่ 2 [electronic resource]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มัลติมีเดีย เมคเกอร์ส, ปีลิขสิทธิ์ 2548.
เลขเรียกQA166 ก242 ล.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกราฟของฟังก์ชันไซน์และโคไซน์ [electronic resource]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มัลติมีเดีย เมคเกอร์ส, ปีลิขสิทธิ์ 2548.
เลขเรียกQA166 ก242ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองเปรียบเทียบผลการสอน เรื่องความเท่ากันทุกประการของนักเรียนชั้นมัธมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้คอมพิวเต...
ชื่อผู้แต่งนุตพล ธรรมลังกา
พิมพลักษณ์2538.
เลขเรียกQA20.P7 น731ก 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองใช้การสอนบนฐานความศรัทธา วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม [electronic resource] = Experim...
ชื่อผู้แต่งสมทบ แก้วเชื้อ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ ค012 เรื่องฟังก์ชั่นตรีโกณมิติระดับชั้นมัธยมศึกษา...
ชื่อผู้แต่งพิมพ์พร ฟองหล่ำ
พิมพลักษณ์2538.
เลขเรียกQA20.P7 พ717ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประดิษฐ์และการพัฒนาประสิทธิภาพสื่อการเรียนรู้ เรื่อง พื้นที่บนระนาบ / วรรณา ไชยวิโน.
ชื่อผู้แต่งวรรณา ไชยวิโน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2549.
เลขเรียก516 ว17กป 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์อนุพันธ์ [electronic resource]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มัลติมีเดีย เมคเกอร์ส, ปีลิขสิทธิ์ 2548.
เลขเรียกQA371 ก491
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินประสิทธิภาพของบทเรียน เรื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์ที่นำเสนอบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต / จิน...
ชื่อผู้แต่งจินดา สวัสดิ์ทวี
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียกLB1028.5 จ469ก 2547,371.334 จ 519 ก 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องทศนิยมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / ไสว...
ชื่อผู้แต่งไสว ขามธาตุ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการคูณจำนวนเต็มสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / จันทร์สุ...
ชื่อผู้แต่งจันทร์สุดา จังหาญ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องเลขยกกำลัง วิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / อดิพล มูลอาม...
ชื่อผู้แต่งอดิพล มูลอามาตย์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา