Found: 611  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัยที่มีผลต่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย = The effect of chi...
ชื่อผู้แต่งศิริลักษณ์ วุฒิสรรพ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ม.ป.พ.; 2551.
เลขเรียกว 510.71 ศ484ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบบูรณาการ โดยใช้แฟ้มสะสมงานประเมินผลงานสำหรับนักเรียนในระดับช...
ชื่อผู้แต่งอภิญญา บุตรฉุย
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียกวจ 510.702 อ47ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค STAD เรื่องระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = Dev...
ชื่อผู้แต่งสุภาพร ชาบุญมี.
พิมพลักษณ์สารคาม: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2553.
เลขเรียกว 512.7 ส462ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิงเนื้อหาเพื่อส่งเสริมการรู้คณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทา...
ชื่อผู้แต่งกาญจนา จิตกังวัน
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียกวจ 510.704 ก62ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบเน้นปัญหาเป็นฐานโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง สมการเชิงเส้...
ชื่อผู้แต่งจันทร์เพ็ญ พวงสมบัติ.
พิมพลักษณ์2553
เลขเรียก511.33 จ115ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปาที่มีต่อผลสัมฤ...
ชื่อผู้แต่งกฤตชญา ชมภูมาตร
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกวจ 510.702 ก43ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเช...
ชื่อผู้แต่งพึงพิศ คำมุลศรี
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกวจ 510.704 พ72ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องการหาร ชั้นปร...
ชื่อผู้แต่งอรุณี ศักดิ์พิสิษฐ์
พิมพลักษณ์2553
เลขเรียกวจ 510.702 อ47ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงานวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง เงินและการบันทึกรายรับรายจ่าย ชั้นประถมศึกษาป...
ชื่อผู้แต่งขนิษฐา วรรณพงษ์
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียกวจ 510.702 ข37ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดประสบการณ์แบบโครงการเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 / การศึกษาค้น...
ชื่อผู้แต่งนกเล็ก วรนุช
พิมพลักษณ์2556
เลขเรียกวจ 510.7 น24ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบูรณาการการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โร...
ชื่อผู้แต่งภิชาติ หงษ์วิชา
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียกวจ 510.702 ภ72ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินกิจกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยหน่วยหารเรียนรู้เรื่อง "พ...
ชื่อผู้แต่งเกตุจันทร์ เหมือนสิงห์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546
เลขเรียก372.72 ก754ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ชั้นประ...
ชื่อผู้แต่งรุ่งทิวา สิงหัดชัย
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียกวจ 510.702 ร72ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ของนักเรียนช...
ชื่อผู้แต่งสุวิมล ชินชูศักดิ์
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียก372.7 ส47ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการคิดไตร่ตรองของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในกระบวนวิชาทฤษฎีวิธีสอนคณิตศาสตร์ : รายงานการวิจั...
ชื่อผู้แต่งผ่องฉวี ไวยาวัจมัย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกส.ร. 510.7 ผ192ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา