Found: 1,338  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 คำถามสำคัญของคณิตศาสตร์ = The big questions Mathematics / Tony Crilly, เขียน ; แคทลียา ดวงเกต...
ชื่อผู้แต่งคริลลี่, โทนี่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2556
เลขเรียกQA36 ค161 2556,510 ค17ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง:การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามรูปแบบการสอนวัฎจักรการเรียนรู้7ขั้นที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง...
ชื่อผู้แต่งณัฐกานต์ ทองหล่อ.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558
เลขเรียกวน 373.236 ณ19ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องActive Learning "สร้างคนดีแก่แผ่นดิน" / ผู้เขียน, ครรชิต มนูญผล และคณะ.
ชื่อผู้แต่งครรชิต มนูญผล.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ [ผู้จัดจำหน่าย], 2560.
เลขเรียก370.1523 ค153อ 2560 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMESUK Model (มีสุขโมเดล) : รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะและการบวนการทา...
ชื่อผู้แต่งวิสุทธิ์ คงกัลป์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
เลขเรียกLB1027.42 ว-ม 2561,510.7 ว794ม 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสร้างความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง เลขยกกำลัง ในชั้นเรี...
ชื่อผู้แต่งนลินทิพย์ วงษาพัด.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ชั้นประถมศึกษาปี...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, [254?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา เรื่อง การวัดและเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, [254?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับกลวิธีแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์เชิงตรรกะของ...
ชื่อผู้แต่งวิรัตน์ ขันเขต.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก530.0712 ว691ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบย้อนกลับร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ในรายวิชาคณิต...
ชื่อผู้แต่งกัลญารัตน์ เทพบุตร.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก510.712 ก396ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคช่วยกันคิดช่วยกันเรียนวิชาคณิตศาสตร์ : กรณีศึกษานักเรียนชั้นประถมศึ...
ชื่อผู้แต่งอำพร กลมกระโทก.
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียก372.17 อ689ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัยที่มีผลต่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย = The effect of chi...
ชื่อผู้แต่งศิริลักษณ์ วุฒิสรรพ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ม.ป.พ.; 2551.
เลขเรียกว 510.71 ศ484ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผ่านสื่อรูปธรรม เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการเรียนเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแ...
ชื่อผู้แต่งเอกพงษ์ มูลแก้ว
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว/ภน 510.712 อ516ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบบูรณาการ โดยใช้แฟ้มสะสมงานประเมินผลงานสำหรับนักเรียนในระดับช...
ชื่อผู้แต่งอภิญญา บุตรฉุย
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียกวจ 510.702 อ47ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะและกระบวนการเชื่อมโยงเรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชันสำหรับนักศึกษาร...
ชื่อผู้แต่งโพธิ์ทิพย์ วัชระสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียก515.23 พ969ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา