Found: 993  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การสอนแบบ "เบ...
ชื่อผู้แต่งเตือนใจ บุญมีพิพิธ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545.
เลขเรียกLB1029.C45 ต832,ป 371.102 ต6115ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบแนวคิดในการจำแนกลักษณะการใช้เหตุผลเชิงพีชคณิตของนักเรียนระดับประถมศึกษา : ประโยคเปิดจำนวน / สุภ...
ชื่อผู้แต่งสุภัค หาญพิทักษ์วงศ์.
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียก372.7 ส 825 ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจักกิจกรรทมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศกศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติก...
ชื่อผู้แต่งสุกัลยา ดอนมิ่งคุณ.
พิมพลักษณ์2553
เลขเรียก372.7 ส4111ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษ...
ชื่อผู้แต่งพรชนก จันทิมา
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
เลขเรียกLB1047.5 พ42 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบบูรณาการ โดยใช้แฟ้มสะสมงานประเมินผลงานสำหรับนักเรียนในระดับช...
ชื่อผู้แต่งอภิญญา บุตรฉุย
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียกวจ 510.702 อ47ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปาที่มีต่อผลสัมฤ...
ชื่อผู้แต่งกฤตชญา ชมภูมาตร
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกวจ 510.702 ก43ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องการหาร ชั้นปร...
ชื่อผู้แต่งอรุณี ศักดิ์พิสิษฐ์
พิมพลักษณ์2553
เลขเรียกวจ 510.702 อ47ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงานวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง เงินและการบันทึกรายรับรายจ่าย ชั้นประถมศึกษาป...
ชื่อผู้แต่งขนิษฐา วรรณพงษ์
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียกวจ 510.702 ข37ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมสอนเสริมด้วยวีดิโอบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรี...
ชื่อผู้แต่งนุชราภรณ์ พาเสน่ห์.
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียก371.33 น427ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองวิธีการให้แบบฝึกหัดและการตรวจแบบฝึกหัดที่ส่งผลต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนัก...
ชื่อผู้แต่งประเสริฐ ส่งแสง
พิมพลักษณ์2526.
เลขเรียกLB11.A2 ป422ก 2526,วจ 510.75 ป46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองสอนการใช้เกมกับบทบาทสมมุติเรื่องการชั่งตวงและวัดในวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี...
ชื่อผู้แต่งปราโมทย์ จันทร์เรือง
พิมพลักษณ์2526.
เลขเรียก510.702 ป46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองสอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยวิธีสอนแบบ อุปมาณ และวิธีสอนแบบอนุมาน / อำไพทิพย์ ยก...
ชื่อผู้แต่งอำไพทิพย์ ยกยิ่ง
พิมพลักษณ์2530.
เลขเรียก372.73044 อ 641 ก 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองสอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยวิธีสอนแบบอุปมานและวิธีสอนแบบอนุมาน / ปริญญานิพนธ์ ขอ...
ชื่อผู้แต่งอำไพทิพย์ ยกยิ่ง
พิมพลักษณ์2530.
เลขเรียกวจ 510.7 อ64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองสอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยให้กลุ่มนักเรียน ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงและปานกลาง เป็นผู้ส...
ชื่อผู้แต่งอุทัย เพชรช่วย
พิมพลักษณ์2527.
เลขเรียกวจ 510.702 อ73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองสอนคณิตศาสตร์เรื่องการคูณและการหารกับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีระดับความสามารถทางก...
ชื่อผู้แต่งชะเอม ชวลิตชัยชาญ
พิมพลักษณ์2530.
เลขเรียกวจ 512.900702 ช65ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา