Found: 6,125  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สอนอย่างไรให้ถึงฝัน" [electronic resource] : คุณครูทักษิณ ชินวัตร สอนวิชาคณิตศาสตร์ ร.ร. สามเสนวิ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางไกล "สอนอย่างไรให้ถึงฝัน" โครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน : (2546 ; โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), [2546]
เลขเรียกLB1028.35 ก475
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง0การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของ...
ชื่อผู้แต่งขวัญจิรา อนันต์
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียกวจ 510.704
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 คะแนนเต็ม ฉลาดล้ำนำเพื่อน / อภิศรี นิรุตติปัญญากุล แปลและเรียบเรียง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2552.
เลขเรียก371.302812 ร191 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 คะแนนเต็ม ฉลาดล้ำนำเพื่อน / ชอชองฮุน คิมฮยางฮี และคิมจองซุน, เขียน ; วรรณพร พุึทธการี แปลและเรีย...
ชื่อผู้แต่งคิม, ฮยางฮี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2555.
เลขเรียกLB2395 ค451 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 คะแนนเต็ม ฉลาดล้ำนำเพื่อน เล่ม 5 / โช ยูมี, เขียน ; วุฒิศักดิ์ สะอาด, แปลและเรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งโช ยูมี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2553.
เลขเรียกQA 95 ช9ร5 2553,371.302812 ร191 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 คะแนนเต็มฉลาดล้ำนำเพื่อน. เล่ม 2 / ชอชองฮุน, คิมฮยางฮี และคิมจองซุน เขียน ; วรรณพร พุทธการี แป...
ชื่อผู้แต่งชองฮุน, ชอ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2552.
เลขเรียกQA135.5 ช314 ล.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 โจทย์คณิตพิชิต admission / by Tooru Yasuda ; แปลโดย อรรณพ เรืองวิเศษ.
ชื่อผู้แต่งยาซุดะ, โทโอรุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส.ส.ท., 2551.
เลขเรียกQA43 ย239 2551,510.712 ย239ห 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 ปี ของการพัฒนาการด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในประเทศไทย / สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสต...
ชื่อผู้แต่งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันฯ, 2527.
เลขเรียกQ183.4.ท9 ส64,375 ศ615ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 ปี ของพัฒนาการด้านการศึกษาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร์ในประเทศไทย / สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์แล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2527.
เลขเรียกQ181.A1 .ส14
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 ปี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อผู้แต่งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2527.
เลขเรียก354.593092
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 ปี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ / สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสต...
ชื่อผู้แต่งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2527.
เลขเรียกQ181.A1 ส181ป 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง150 กิจกรรมสร้างทักษะคณิตศาสตร์ / ชารอน แมกโดนัลด์, เดโบราห์ ซี จอห์นสัน ; แปลโดย นฤมล ตัญญพงศ์ปรัช...
ชื่อผู้แต่งแมกโดนัลด์, ชารอน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2559
เลขเรียกQA135.6 ม82 2559,372.7 ม854ห 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง150 กิจกรรมสร้างทักษะคณิตศาสตร์ / Sharon MacDonald, เขียน ; Deborah C. Johnson, ภาพประกอบ ; นฤมล ตั...
ชื่อผู้แต่งแมกโดนัลด์, ชารอน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2559
เลขเรียก372.7044 ม855ห 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 คำถามสำคัญของคณิตศาสตร์ = The big questions Mathematics / Tony Crilly, เขียน ; แคทลียา ดวงเกต...
ชื่อผู้แต่งคริลลี่, โทนี่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2556
เลขเรียกQA36 ค161 2556,510 ค17ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 คำถามสำคัญของคณิตศาสตร์ = The big questions Mathematics / โทนี่ คริลลี่ เขียน ; แคทลียา ดวงเกตุ...
ชื่อผู้แต่งคริลลี่, โทนี่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2555.
เลขเรียกQA36 ค161ย 2555,510.73 ด47ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา