Found: 217  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCDA Model : รูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น / ธัญญะ ธนธานี.
ชื่อผู้แต่งธัญญะ ธนธานี.
พิมพลักษณ์นครปฐม: สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2545.
เลขเรียก373.236 ธ459ซ 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : แผนการจัดการเรียนรู้ (รายชั่วโมง) พร้อมแบบทดสอบและเฉลย ชั้น ป.2 / ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2547
เลขเรียก510 ก17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : แผนการจัดการเรียนรู้(รายชั่วโมง) ชั้น ม.1 / วัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบ...
ชื่อผู้แต่งวัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาการศึกษา, 2548
เลขเรียก510 ก17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : แผนการจัดการเรียนรู้(รายชั่วโมง) พร้อมแบบทดสอบและเฉลย ชั้น ป.1 / ว...
ชื่อผู้แต่งวัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาการศึกษา, 2548
เลขเรียก510 ก17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : แผนการจัดการเรียนรู้(รายชั่วโมง) พร้อมแบบทดสอบและเฉลย ชั้น ป.3 / ว...
ชื่อผู้แต่งวัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาการศึกษา, 2548
เลขเรียก510 ก17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : แผนการจัดการเรียนรู้(รายชั่วโมง) พร้อมแบบทดสอบและเฉลย ชั้น ป.4 / ว...
ชื่อผู้แต่งวัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาการศึกษา, 2546
เลขเรียก510 ก17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : แผนการจัดการเรียนรู้(รายชั่วโมง) พร้อมแบบทดสอบและเฉลย ชั้น ป.5 / ว...
ชื่อผู้แต่งวัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาการศึกษา, 2544
เลขเรียก510 ก17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : แผนการจัดการเรียนรู้(รายชั่วโมง) พร้อมแบบทดสอบและเฉลย ชั้น ม.2 / ว...
ชื่อผู้แต่งวัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาการศึกษา, 2547
เลขเรียก510 ก17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบูรณาการทักษะการอ่านและการเขียนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ พื้นฐานเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนั...
ชื่อผู้แต่งสุทธิพงศ์ บุญผดุง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549.
เลขเรียกว373.13 ส444ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ด้วยแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณเรื่องพหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ...
ชื่อผู้แต่งนวลอนงค์ แช่มพุทรา
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4MAT) เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวชั้นมัธยม...
ชื่อผู้แต่งจรัสศรี ทองมี
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียกวจ 510.704 จ46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติการนำนักเรียนสู่กระบว...
ชื่อผู้แต่งสุจิต เหมวัล
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 254-]
เลขเรียกQA11 ส752
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ ชั้นมัธยมศึกษาปี...
ชื่อผู้แต่งพิศมัย สุคันธรส
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง เซตตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / วิทยาน...
ชื่อผู้แต่งศิริ แคนสา.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2547.
เลขเรียกว 511.3 ศ445ก 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการศึกษาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริง เพื่อส่งเสริมมโนทัศน์แล...
ชื่อผู้แต่งเกศินี เพ็ชรรุ่ง
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา