Found: 101  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ปี ยุค คสช. มีผลงานอะไรบ้าง ? / โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw), [2559]
เลขเรียกJQ1745 ส473 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ปี ยุค คสช. มีผลงานอะไรบ้าง? / iLaw โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน ; กัญญาณี หงษ์ปาน, ภาพกา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : iLaw โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน, 2559, [2016]
เลขเรียกJQ1746 ส473 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ปี ยุค คสช.มีผลงานอะไรบ้าง? / โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ilaw) ; ภาพการ์ตูน, กัญญานี ห...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน, 2559.
เลขเรียกJQ 1745 .A7 ส19 2557
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ปี ยุคคสช. มีผลงานอะไรบ้าง? / ยิ่งชีพ อัชฌานนท์, รสสุคนธ์ หงษ์ทอง
ชื่อผู้แต่งยิ่งชีพ อัชฌานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฏหมายประชาชน, 2559.
เลขเรียกJQ1745 ย253,320.9593 ย322ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการกำหนดนโยบายในระบบการเมืองไทย : ศึกษากรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช 2534 ในปี 2535 ...
ชื่อผู้แต่งพัฒนะ ศุกรสุต
พิมพลักษณ์2539.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการความขัดแย้งทางการเมืองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติในมุมมองของประชาชนในส่วนภูมิภาค / พิศิษฐ ส...
ชื่อผู้แต่งพิศิษฐ สิริสวัสดินุกูล.
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียก320.9593 พ759ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิรูปของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พุทธศักราช 2557 / จัดทำโดย สุทธิพงศ์ ชุมนุม
ชื่อผู้แต่งสุทธิพงศ์ ชุมนุม
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2557
เลขเรียก320.9593 ส773ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองการปกครอง : หลายมิติ / โกวิท วงศ์สุรวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งโกวิท วงศ์สุรวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2547]
เลขเรียกJQ1745.A1 ก956,320.9593 ก951ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองการปกครองไทย : ยุคเผด็จการ-ยุคปฏิรูป / สมบัติ ธำรงธัญวงศ์.
ชื่อผู้แต่งสมบัติ ธำรงธัญวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2548.
เลขเรียกJQ1745 .ส43 2548,320.9593 ส16ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้ออ้าง : การปฏิวัติ-รัฐประหาร-กบฎในเมืองไทยปัจจุบัน : บทวิเคราะห์เอกสาร / ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนัน...
ชื่อผู้แต่งธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, 2550.
เลขเรียกDS575.35 ธ63,322.4593 ธ557ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) (Natlonal peace order maintaining council) / ผู้จัดทำ ศศิประภา สุดแท้
ชื่อผู้แต่งศศิประภา สุดแท้
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, [2558?]
เลขเรียก320.9593 ศ292ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) / จัดทำโดย ภัทราภรณ์ เอกวัตร
ชื่อผู้แต่งภัทราภรณ์ เอกวัตร
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, [2558?]
เลขเรียก320.9593 ภ376ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) = (Natlonal peace order maintaining counctl) / ดลพร พราหมณ์เกษม, ผู้เร...
ชื่อผู้แต่งดลพร พราหมณ์เกษม
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, [2558?]
เลขเรียก320.9593 ด144ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา