Found: 2,033  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"นวัตกรรมผลงานวิจัย วช. : สร้างมูลค่าเพิ่มข้าวไทยสู่อาหารเพื่อสุขภาพ" วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2553 ณ โ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2553.
เลขเรียกTP435.R3 น46 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"นวัตกรรมผลงานวิจัย วช. สร้างมูลค่าเพิ่มข้าวไทยสู่อาหารเพื่อสุขภาพ" วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2553 ณ โรง...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. ภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พลังลาว" ชาวอีสาน มาจากไหน? / สุจิตต์ วงษ์เทศ.
ชื่อผู้แต่งสุจิตต์ วงษ์เทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2549.
เลขเรียกDS588.ต5 ส725,930.1 ส752พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 พันธุ์ข้าวไทย...อาหารสู่ครัวโลก / พินิจ จันทร...[และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2555.
เลขเรียกSB191.R5 ห159 2555,633.18 พ685ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี 2519-2544 / สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ; ...
ชื่อผู้แต่งศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี
พิมพลักษณ์ปราจีนบุรี : ศูนย์, 2545.
เลขเรียกSB191.R5 ว515ปจ 2519-44,630.6 ก17ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี อีรี-ไทย พ.ศ. 2528 / [สถาบันวิจัยข้าวระหว่างชาติ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อีรี, [2529?].
เลขเรียกHD9066 ส3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง26 เมนูเด็ดอาหารจานข้าว ทำกินได้ ทำขายรวย / [โดย เสาวภรณ์ วังวรรธนะ, อาทิตย์ ปิ่นทอง.
ชื่อผู้แต่งเสาวภรณ์ วังวรรธนะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรกะรัต, [2550]
เลขเรียกTX651 .ส94,641.3 ส517ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง26 เมนูเด็ดอาหารจานข้าว ทำกินได้ ทำขายรวย / เสาวภรณ์ วังวรรธนะ.
ชื่อผู้แต่งเสาวภรณ์ วังวรรธนะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรกะรัต, 2537.
เลขเรียกTX 681 ส942ย [2553],641.5 ส942ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง29 ปีศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี 2519-2548 / สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ; [...
ชื่อผู้แต่งศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี
พิมพลักษณ์ปราจีนบุรี : ศูนย์, [2548]
เลขเรียกSB191.R5 ว515ปจ 2519-48,633.18 ศ815ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ทศวรรษ สถานีทดลองข้าวสุพรรณบุรี / สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2538]
เลขเรียกSB191 R5 ส63 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ราชันย์แห่งพืชน้ำมัน ที่ป้องกัน รักษา สยบสารพัดโรคร้ายที่คนไทยต้องรู้!!! / ธีระวุฒิ ปัญญา
ชื่อผู้แต่งธีระวุฒิ ปัญญา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แฮปปี้บุ๊ค พับลิชชิ่ง, 2556.
เลขเรียกRM 666.S462 ธ676ส 2556,665.35 ธ676ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ราชันย์แห่งพืชน้ำมันที่ป้องกัน รักษา สยบสารพัดโรคร้ายที่คนไทยต้องรู้ / โดย ธีระวุฒิ ปัญญา
ชื่อผู้แต่งธีระวุฒิ ปัญญา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2553.
เลขเรียก633.85 ธ74ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อผู้แต่งศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : ศูนย์, 2535.
เลขเรียกSB191.R5 ว514 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 พันธุ์ข้าวพื้นเมือง : ร้อยเรียงรวงน้อมถวายพระพรชัยมงคล / คณะทำงาน วารินทร์ บุษบรรณ ... [และคนอื...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา