Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThai agricultural standard TAS 4400-2003 : good agricultural practice for Thai hom mali rice / Nat...
ชื่อผู้แต่งNational bureau of agricultural commodity and food standards.
พิมพลักษณ์Bangkok : National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards, 2003.
เลขเรียกHD9016.T5 G646 2003,658.56 N277T 2003
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThai hom mali rice / National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards, Ministry of Agri...
พิมพลักษณ์Bangkok : National Bureau of, 2003.
เลขเรียกref 639 .68 N227 2008
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทย : มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มกอช. 4400-2546...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2547.
เลขเรียก633.18 ม435ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตข้าวคุณภาพดีเพื่อการส่งออก / ทรรศนะ ลาภรวย ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, [2555?]
เลขเรียกSB191.R5 ก643
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษายีน Waxy ในข้าวขาวดอกมะลิ 105 เพื่อใช้เป็นข้อมูลระดับโมเลกุลสำหรับการวางแผนการผลิตเมล็ดให้มี...
ชื่อผู้แต่งปรีชา ประเทพา
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2548.
เลขเรียกวจ 633.18 ป47ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้าวหอมมะลิบรรจุถุง : การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานและโครงสร้างการตลาด / บรรณาธิการ, สมพร อิศวิลานนท์,...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2556.
เลขเรียกSB191.R5 ข464,338.17318 ร167ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 4001-2560 : ข้าวหอมไทย / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรว...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2560.
เลขเรียกHD9016.T5 มกษ 4001-2560,633.1 ก218ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มกอช.4400-2546 = Thai agricultural commodity and food standard T...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2546.
เลขเรียก338.10218 ส215ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา