Found: 1,057  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"วิจัยพัฒนา นำใช้และสร้างนวัตกรรมระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อพยากรณ์ผลผลิตข้าวรายฤดูล่วงหน้า 3-6 เดื...
ชื่อผู้แต่งอรรถชัย จินตะเวช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2559
เลขเรียกส.ร. 658.4038 อ177ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี ชนบทไทย / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิลและสังคมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการฯ, 2530.
เลขเรียกHT475 ส691
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง19 ผลผลิตที่โดนเด่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ / ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.), 2557, [2014]
เลขเรียกDS586 ผ192 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี โครงการพระราชดำริ ม.อ. : รวบรวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ...
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2553.
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ส642,DS586 ส647 2553,923.1593 ส647
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 เรื่องจากความไม่เป็นเรื่อง = 50 Philosophy ideas you really need to know / เบน ดูเปร่ ; อู่ทอง ...
ชื่อผู้แต่งดูเปร่, เบน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2556.
เลขเรียกBD21 ด772,190 ด771ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 พันธุ์ข้าวพื้นเมือง ร้อยเรียงรวงน้อยถวายพระพรชัยมงคล / กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว กระทรวงเก...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2559.
เลขเรียกSB 191.R5 ห111 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 499 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีอาหารเรื่องการพัฒนาข้าวเกรียบว่าวสมุนไพร = Development of herbal glut...
ชื่อผู้แต่งกันยา รัตนเวทวงศ์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : สาขาเทคโนโลยีอาหาร วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 499 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีอาหารเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวอบสับปะรดกึ่งสำเร็จรูป / โดย จีรนันท์...
ชื่อผู้แต่งจีรนันท์ จันทร์เจริญ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2545]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 499 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีอาหารเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นสมุนไพร = Development of Khao Tan...
ชื่อผู้แต่งชัยเนตร เอี่ยมกระสัง
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2545]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 499 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีอาหารเรื่องการพัฒนาสูตรการผลิตข้าวมันหุงสุกโดยใช้น้ำมันถั่วเหลือง = D...
ชื่อผู้แต่งเปรมรัตน์ ยอดแสง
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2547]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 499ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีอาหารเรื่องการพัฒนาข้าวแตนพันหน้าเพื่อสุขภาพ = Development of the Thous...
ชื่อผู้แต่งนิรมล เตี้ยคำ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDevelopment of the Black Pepper Dehuller = การพัฒนาเครื่องสีเปลือกพริกไทยดำ
ชื่อผู้แต่งPitcha sirirat
พิมพลักษณ์2005
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFormulation of O/W Emulsions containing Rice Bran Oil from Various production methods and Evaluation...
ชื่อผู้แต่งRattanachot mongkollikit.
พิมพลักษณ์2007.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องImprovement of RD 15 Rice cultivar by molecular markers assisted backcrossing for photoperiod insens...
ชื่อผู้แต่งVo Van Trung
พิมพลักษณ์Chiang Mai : Maejo University, 2011.
เลขเรียก633.18 V872i
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องOPOI-F210 รายงานสรุปผลการพัฒนาและยกระดับสถานประกอบ (Final report) / [คณะผู้ศึกษาวิจัย สถาบันยุทธศา...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียกHD9066.T53K45 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา