Found: 67  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNew model การจัดทำผลงานทางวิชาการ เชิงประจักษ์แนวใหม่และแบบปกติ ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษ...
ชื่อผู้แต่งถวัลย์ มาศจรัส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธารอักษร, 2554.
เลขเรียกLB2839 ถ57,371.144 ถ17น 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNew model การจัดทำผลงานทางวิชาการเชิงประจักษ์แนวใหม่และแบบปกติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา /...
ชื่อผู้แต่งถวัลย์ มาศจรัส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชนดิสทริบิวเตอร์, 2555.
เลขเรียกLB2369 ถ267 2555,371.2 ถ56น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องStep by step การทำผลงานทางวิชาการ : หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐา...
ชื่อผู้แต่งทวีพล จูฑะพล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ, 2555.
เลขเรียกLB2369 ท214ส,808.066 ท173ส 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำผลงานทางวิชาการประเภทรายงานโครงการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งอาจารย์ 3 / วนิดา ผุดผ่อง.
ชื่อผู้แต่งวนิดา ผุดผ่อง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2540.
เลขเรียก371.1 ว15ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำผลงานทางวิชาการ. เล่ม 1 / ทวีพล จูฑะพล
ชื่อผู้แต่งทวีพล จูฑะพล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ, 2555
เลขเรียกLB 2839 ท211ก 2555,371.144 ท214ก 2555 ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำผลงานทางวิชาการประเภทผลงานวิจัยเพื่อขอเลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์ 3 : กรณีศึกษาชมรมอาจารย์ 3 สำนั...
ชื่อผู้แต่งอรุณ เสือกำปัง 2513-
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินตนเองและพัฒนางาน...สู่...อาจารย์3 หลักเกณฑ์ใหม่ / สุวิทย์ มูลคำ
ชื่อผู้แต่งสุวิทย์ มูลคำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2546.
เลขเรียกLB2838 ส881 2546,371.144 ส47ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพิจารณาความดีความชอบประจำปีของข้าราชการครู ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหารและครูโรงเรียนประถมศึกษา จั...
ชื่อผู้แต่งประจวบ อมะลัษเฐียร
พิมพลักษณ์2536.
เลขเรียก351.6 ป 138 ก 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีในสถานศึกษาของรัฐ : กรณีศึกษาวิทยาลัยธุรกิจศึกษา / นัยนา เจริญ...
ชื่อผู้แต่งนัยนา เจริญผล
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียกว 658.32 น435ก 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความต้องการการนิเทศของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี เกี่ยวกับการจั...
ชื่อผู้แต่งสมพร ศิริพัฒนกุลขจร
พิมพลักษณ์2539.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากับคุณภาพการศึกษา : รายงานการวิ...
ชื่อผู้แต่งรัตนา ศรีเหรัญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ, [2549?].
เลขเรียก371.1 ร376ร 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลการพิจารณาของ ก.ค. ในการกำหนดให้ข้าราชการครูผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับเงินเด...
ชื่อผู้แต่งประนอมศรี จันทนวงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2547.
เลขเรียกLB2844.T5 ป291ก 2547,371.12 ป46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพปัญหาในการทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งอาจารย์ 3 ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูสาย...
ชื่อผู้แต่งธวัชชัย อัตถวิบูลย์กุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา