Found: 158  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง72 ปีสำนักงานอัยการสูงสุดจังหวัดราชบุรี / บรรณาธิการ, กานต์พิชชา สูริประเสริฐ.
พิมพลักษณ์[ราชบุรี : สำนักงานอัยการสูงสุดจังหวัดราชบุรี, 2554].
เลขเรียกJQ 1748 จ514 2554
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGood Governance กับการพัฒนาข้าราชการ / สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
ชื่อผู้แต่งสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไอเดียแสควร์, 2545
เลขเรียกJQ1746.Z13E8 ก741 2545,352.63 ส215ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGood Governance กับการพัฒนาข้าราชการ / สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. ; [บรรณาธิการ อุดม...
ชื่อผู้แต่งสำนักงาน ก.พ. สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ., 2545.
เลขเรียกJQ1746.Z13E8 ก3ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และ...
ชื่อผู้แต่งไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2551.
เลขเรียกKPT 3001.A312551A4 ท96 2551,174.93632 ก113
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการความขัดแย้งของข้าราชการในชุมชนบ้านพักข้าราชการนายทหารชั้นประทวน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล...
ชื่อผู้แต่งวรจักร เตปิน
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกJQ1746 ว186ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามผลการส่งเสริมการใช้จรรยาบรรณในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / มนัส บุญประกอบ ... [และคณะ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547
เลขเรียกBJ1725 ก64 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามผลการส่งเสริมการใช้จรรยาบรรณในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : รายงานการวิจัย / มนัส บุญประกอ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547.
เลขเรียก174.937 ก452
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามผลการส่งเสริมการใช้จรรยาบรรณในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : รายงานการวิจัย / มนัส บุญประกอ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาคณาจารญ์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547.
เลขเรียกBJ1725 ก452 2547,วจ 174 ก64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทุจริตกรณีการศึกษา : โครงการรับจำนำข้าวทุกเม็ด : รายงานฉบับสมบูรณ์ / คณะผู้วิจัย, นิพนธ์ พัวพงศ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ), 2559.
เลขเรียก364.1323 ก456 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทุจริตกรณีการศึกษา : โครงการรับจำนำข้าวทุกเม็ด : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย นิพนธ์ พัวพงศกร ... [และ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ), 2559.
เลขเรียก364.1323 ก456 2559 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทุจริตกรณีการศึกษา : โครงการรับจำนำข้าวทุกเม็ด : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย อัมมาร สยามวาลา, ที่ปรึก...
ชื่อผู้แต่งนิพนธ์ พัวพงศกร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ), 2559.
เลขเรียกJQ 1745 .A55C6 ก17ก 2559,364.1323 น365ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำนโยบายจรรยาบรรณข้าราชการพลเรืือนไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิก...
ชื่อผู้แต่งศิริเดช คุรุเวชสมบูรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550.
เลขเรียกว172.2 ศ453ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ / อบ แก้วชูเสน
ชื่อผู้แต่งอบ แก้วชูเสน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู พ.ศ.2548 ของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลร...
ชื่อผู้แต่งเทอดไท คงงาม
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2551
เลขเรียก371.12 ท665ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ว่าด้วย จรรยาบรรณวิชาชีพครู ของข้าราช...
ชื่อผู้แต่งวิชัย บุตรโท
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2552
เลขเรียก371.1 ว541ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา