Found: 170  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMaximize your reading 2 / Maximize your reading team.
พิมพลักษณ์New Jersey : Pearson education, 2017
เลขเรียก372.41 M464 2017
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น พัฒนาชุมชน สรุปเนื้่อหาพร้อมเฉลยข้อสอบ อธิบายละเอียดเน้นเจาะข้อสอบ / ฝ่าย...
ชื่อผู้แต่งฝ่ายวิชาการ สถาบันวิชาการ campus academy
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แคมปัสแอนด์ ่ช้างน้อย, [2560?]
เลขเรียก352.65 ฝ211ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกว่าจะเป็น...สภาการศึกษา/ สิริพร บุญญานันต์
ชื่อผู้แต่งสิริพร บุญญานันต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2547
เลขเรียกLC71 ส691ก 2547,379.593 ส215ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกายคตาสติกัมมัฏฐาน วิธีพิจารณาอาการ 32 : ตามนัยกายคตาสติสูตรและวิสุทธิมรรค / ผู้รวบรวม พระมหาสมปอง ม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาเพรส, 2556.
เลขเรียกBQ5631 ก435 2556,371.1 ส691ค 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบรรจุและแต่งตั้ง / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2525.
เลขเรียกJQ1746.ฮ13 ก459 2525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารงานบุคคล / ชิต ปุริโสดม
ชื่อผู้แต่งชิต ปุริโสดม.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, 2536
เลขเรียก352.6 ช551ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดด้านจิตพิสัย / ล้วน สายยศ, อังคณา สายยศ.
ชื่อผู้แต่งล้วน สายยศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2543.
เลขเรียกBF698.5 ล147,155.23 ล147ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบและวิธีบริหารงานบุคคล เน้นหนักเฉพาะการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ : รายงานการวิจั...
ชื่อผู้แต่งเทียนฉาย กีระนันทน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2524.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการค้ดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี / พรพิรุณ สุพ...
ชื่อผู้แต่งพรพิรุณ สุพิชญ์
พิมพลักษณ์2522.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเกี่ยวบุคลากร ในระบบอุดมศึกษา : กระบวนการเข้าทำงาน การพัฒนาบุคลากร การโยกย้ายและเปลี่ยนงาน ป...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการจัดแผนอุดมศึกษาระยะยาว ทบวงมหาวิทยาลัย, 2532.
เลขเรียก352.65 ก522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเลือกสรรข้าราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2491-2525 / ปิยะธิดา ลาภเกษร
ชื่อผู้แต่งปิยะธิดา ลาภเกษร
พิมพลักษณ์2533.
เลขเรียก378.198 ป621ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลแผนบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู พ.ศ. 2535-2539 / [รวบรวมและเรียบเรียง นภารัตน์ นิย...
ชื่อผู้แต่งนภารัตน์ นิยมไทย
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กองวิชาการบริหารงานบุคคล สำนักงาน ก.ค., 2536.
เลขเรียกLB2835.28.T5 น198 2535-39
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลแผนบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู พ.ศ.2535-2539 / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู, 2536.
เลขเรียก371.1 ค141ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารระดับจังหวัด และผู้เกี่ยวข้องต่อการสรรหาข้าราชการครูของกระท...
ชื่อผู้แต่งไกร เกษทัน
พิมพลักษณ์2540.
เลขเรียก371.1072 ก97ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู / กองวิชาการบริหารงานบุคค ฝ่าย...
ชื่อผู้แต่งสำนักงาน ก.ค., กองวิชาการบริหารงานบุคค ฝ่ายนโยบายและระบบบริหา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2535.
เลขเรียก371.100682 ร451 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา