Found: 571  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 คะแนนตัดสินอนาคต / สุรีรัตน์ ทองอินทร์
ชื่อผู้แต่งสุรีรัตน์ ทองอินทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ADJ, 2558
เลขเรียกPE1065 ส-ห 2558,420.73 ส74ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBarron''s TOEIC practice exams with MP3 / Lin Lougheed ; ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล, แปล
ชื่อผู้แต่งLougheed, Lin.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, c2557 [2010]
เลขเรียกPE1128 L67,428.0076 ล825บ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBeta kappa maths : ฉบับข้อสอบสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย / ทีมงานแพทย์-วิศวะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทูรชั่นเพรส, 2526.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBiology for entrance / ภรรตรี ช่วยชู.
ชื่อผู้แต่งภรรตรี ช่วยชู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม็ค, 2535.
เลขเรียกQH316 ภ44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องENT-THAI ให้เต็มร้อย / จงชัย เจนหัตถการกิจ
ชื่อผู้แต่งจงชัย เจนหัตถการกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียก371.261 จ22อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGAT มาหาสนุก / อาจารย์อู๋.
ชื่อผู้แต่งอาจารย์อู๋
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : ภาราดาบุ๊ค, 2555.
เลขเรียก378.1616
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMo ni hui kao zhong wen zuo wen dian ping = หมอ หนี่ ฮุ่ย ข่าว จง เหวิน จว้อ เหวิน เตี่ยน ผิง / A ...
พิมพลักษณ์Xiang gang : Wan li ji gou ming tian chu ban she, 1993.
เลขเรียกPL1271 M65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องModern Enlish / สรวงสุดา สมสกุล.
ชื่อผู้แต่งสรวงสุดา สมสกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์ , 2525.
เลขเรียก425
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNew TOEIC Test 5-6-7 : รวมข้อสอบ New TOEIC Test -Reading Section / กิตติ์ จิรติกุล และ ภานุ ปรัชญะ...
ชื่อผู้แต่งกิตติ์ จิรติกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊คเฟิสท์ , 2553
เลขเรียก428.24076 ก671น 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNJ special admissions / editorial, Pimpimol Kongkreingkrai ... [et. al].
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : NJ magazine, 2553].
เลขเรียก378.0076 อ892 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRedesigned sat math / สุทิน พูลสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี., 2560.
เลขเรียกQA43 ส779 2560,510 ส779ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักและการประเมินผล : การประชุมเชิงปฏิบัติงาน วันที่ 1-2 มิถุนายน 2...
ชื่อผู้แต่งการประชุมเชิงปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักและการประเมินผล (2536 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช [2536?]
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการและปัญหาในการสร้างแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานก...
ชื่อผู้แต่งประสิทธิ์ สวัสดิ์ประดิษฐ์, 2486-
พิมพลักษณ์2529.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดจุดตัดสำหรับแบบสอบอิงโดเมนประเภทเลือกตอบและตอบสั้น : การเปรียบเทียบคุณภาพระหว่างวิธีวิลคอกซ...
ชื่อผู้แต่งวิมลมาศ ยิ้มละมัย, 2515-
พิมพลักษณ์2541.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดลักษณะเฉพาะของข้อสอบ / สุเทพ สันติวรานนท์
ชื่อผู้แต่งสุเทพ สันติวรานนท์
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2533
เลขเรียก371.27 ส44ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา