Found: 20  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ข่าวปกเด่น 10 ปีผู้จัดการรายเดือน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, [2539?]
เลขเรียก070.43 ส35
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการคัดเลือกและวิเคราะห์เนื้อหาข่าวธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของหนังสือพิมพ์รายวัน / มนฑิณี ยงว...
ชื่อผู้แต่งมนฑิณี ยงวิกุล, 2515-
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดนโยบายองค์กรและลักษณะการรายงานข่าวผ่านอินเทอร์เน็ต (WWW) ของสื่อมวลชนไทย / กิตติพงศ์ ไทยเจร...
ชื่อผู้แต่งกิติพงศ์ ไทยเจริญ
พิมพลักษณ์2541.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์ = TV News program production / นฤมล ปิ่นโต
ชื่อผู้แต่งนฤมล ปิ่นโต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศุนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559
เลขเรียกPN 4784.T4 น276ก,791.45 น276ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการอ่านข่าวธุรกิจโดยใช้นวัตกรรมที่บูรณาการวิธีการสะท้อนการปฏิบัติกับการค้นคว้าภายในกลุ่ม สำห...
ชื่อผู้แต่งสิริบุปผา อุทารธาดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2553
เลขเรียก302.23 ส731ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบจำลองการจัดการกับข้อมูลข่าวสารเพื่อการเสริมสร้างธุรกิจชุมชน : รายงานการวิจัย / อัจฉริ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547
เลขเรียกHD30.2 ก64 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยและพัฒนากิจกรรมการอ่านข่าวธุรกิจ โดยใช้วิธีการสะท้อนการปฎิบัติและการค้นคว้าภายในกลุ่ม สำหรับ...
ชื่อผู้แต่งสิริบุปผา อุทารธาดา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2553.
เลขเรียกวจ 0426 ส731ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการให้ความหมายที่มาของความหมายรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้สื่อข่าวท้องถิ่นประเภทหนังสือ...
ชื่อผู้แต่งปนิดา พยุหกฤษ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554.
เลขเรียกHD60.5.ท9 ป36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข่าวธุรกิจเข้าใจได้--ง่ายนิดเดียว = Comprehensive business news / สิริบุปผา อุทารธาดา
ชื่อผู้แต่งสิริบุปผา อุทารธาดา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2552-
เลขเรียกPE1127.ธ7 ส64,428.1 ส37ข 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรภาครัฐและเอกชน ปี 2554 การรับรู้และทัศนคติ...
ชื่อผู้แต่งกุลนิษฐ์ นาคเลขา
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนบ้าข่าว / สุทธิชัย หยุ่น.
ชื่อผู้แต่งสุทธิชัย หยุ่น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่น, 2543.
เลขเรียกPN4781 ส73,070.41 .ว596ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลีลาการเขียนข่าวธุรกิจกับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสาร / พัชรินทร์ จงยิ่งเจริญวงศ์ = Busines...
ชื่อผู้แต่งพัชรินทร์ จงยิ่งเจริญวงศ์
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, 2514-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีศึกษาภาษาอังกฤษจากข่าว / สวาสดิ์ พรรณา.
ชื่อผู้แต่งสวาสดิ์ พรรณา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรพิทยา, 2538.
เลขเรียกPE1127 ส429 2538,420.7 ส429ว2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา