Found: 28  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ข่าวปกเด่น 10 ปีผู้จัดการรายเดือน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, [2539?]
เลขเรียก070.43 ส35
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ทศวรรษเนชั่น : จากกลิ่นหมึกสู่ดิจิทัล / ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์ : ผู้เขียน ; จักร์กฤษ เพิ่มพูล : บ...
ชื่อผู้แต่งธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2544.
เลขเรียกPN5449.ท9 ธ35 2544,079.593 ธ15ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการคัดเลือกและวิเคราะห์เนื้อหาข่าวธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของหนังสือพิมพ์รายวัน / มนฑิณี ยงว...
ชื่อผู้แต่งมนฑิณี ยงวิกุล 2515-
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดนโยบายองค์กรและลักษณะการรายงานข่าวผ่านอินเทอร์เน็ต (WWW) ของสื่อมวลชนไทย / กิตติพงศ์ ไทยเจร...
ชื่อผู้แต่งกิติพงศ์ ไทยเจริญ
พิมพลักษณ์2541.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์ = TV News program production / นฤมล ปิ่นโต
ชื่อผู้แต่งนฤมล ปิ่นโต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศุนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559
เลขเรียกPN 4784.T4 น276ก,791.45 น276ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการอ่านข่าวธุรกิจโดยใช้นวัตกรรมที่บูรณาการวิธีการสะท้อนการปฏิบัติกับการค้นคว้าภายในกลุ่ม สำห...
ชื่อผู้แต่งสิริบุปผา อุทารธาดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2553
เลขเรียก302.23 ส731ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบจำลองการจัดการกับข้อมูลข่าวสารเพื่อการเสริมสร้างธุรกิจชุมชน : รายงานการวิจัย / อัจฉริ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547
เลขเรียกHD30.2 ก64 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยและพัฒนากิจกรรมการอ่านข่าวธุรกิจ โดยใช้วิธีการสะท้อนการปฎิบัติและการค้นคว้าภายในกลุ่ม สำหรับ...
ชื่อผู้แต่งสิริบุปผา อุทารธาดา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2553.
เลขเรียกวจ 0426 ส731ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการให้ความหมายที่มาของความหมายรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้สื่อข่าวท้องถิ่นประเภทหนังสือ...
ชื่อผู้แต่งปนิดา พยุหกฤษ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554.
เลขเรียกHD60.5.ท9 ป36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนงานประชาสัมพันธ์ขั้นพื้นฐาน / สุนิสา ประวิชัย.
ชื่อผู้แต่งสุนิสา ประวิชัย.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2558.
เลขเรียกP211 ส7ก 2558,808.066 ส818ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจในภาษาอังกฤษ / อุบลรัตน์ เต็งไตรรัตน์
ชื่อผู้แต่งอุบลรัตน์ เต็งไตรรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537.
เลขเรียกHF5718.3 อ833,428.068 อ833ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรภาครัฐและเอกชน ปี 2554 การรับรู้และทัศนคติ...
ชื่อผู้แต่งกุลนิษฐ์ นาคเลขา
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนบ้าข่าว / สุทธิชัย หยุ่น.
ชื่อผู้แต่งสุทธิชัย หยุ่น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่น, 2543.
เลขเรียกPN4781 ส73,070.41 .ว596ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องซี เอ็น เอ็น : บทพิสูจน์ความกล้า = CNN : The inside story / แฮงค์ วิทเทอร์มอร์ แปลโดย ลภาพรรณ.
ชื่อผู้แต่งวิทเทอร์มอร์, แฮงค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ : ธัญญา, 2535.
เลขเรียกPN4888.T4 ว578 2535,650 ว34ช
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัตินาฎศิลป์ไทย : ภาคใต้ พรเทพ บุญจันทร์เพ็ชร์ text
ชื่อผู้แต่งพรเทพ บุญจันทร์เพ็ชร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2558
เลขเรียกGV1703.ท92ต9 พ43,793.319593 พ242ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา