Found: 26  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างครบวงจร : คู่มือสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ส่วนขยะมูลฝอยแ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส่วนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ, 2552.
เลขเรียกTD789.T5 ก64 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการคำนวณเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน / ส่วนมลพิษดิน สำนักเทคโนโลยีและสิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2554.
เลขเรียกTD878 ค695ส,631.4 ร822ค 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดการของเสียสำหรับห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / จารุภา เ...
ชื่อผู้แต่งจารุภา เถาวัลย์
พิมพลักษณ์นครปฐม : เมตตาก๊อปปี้ปริ้น, 2561, [2018]
เลขเรียกTD1030 จ332ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ / [ศึกษาโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ, 2552.
เลขเรียกTD799.85 ค74 2552,363.728 ค695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดการสารเคมีและขยะอันตรายจากอุตสาหกรรมในช่วงอุทกภัยสำหรับโรงงาน / กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2558.
เลขเรียกTD 897.8 .T5 ค4161 2558
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด / สำนักงานนโย...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2539.
เลขเรียกTD171.5.T5 น43 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานทอผ้าและฟอกย้อม / สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย. [text]
ชื่อผู้แต่งสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สสวท.)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.). 2544.
เลขเรียกTD745 ค695ก 2544,628.16 ส16ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการสำรวจและตรวจสอบการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินจากการประกอบอุตสาหกรรม / ส่วนมลพิษของดิน กรมโรงงา...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมฯ, 2553.
เลขเรียกTD878 ค695,363.7396 ก169ค 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีและสารชีวภาพ / สุชาดา ไชยสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งสุชาดา ไชยสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2550.
เลขเรียกTP149 ส759 2550,QV602 ส759ค 2550,363.17 ส42ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือระบบเอกสารกำกับการขนส่งเคลื่อนย้ายและกำจัดของเสียอันตราย = Handbook of hazardous waste manifes...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2543.
เลขเรียกTD1032 ค695 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือรูปแบบการจัดการข้อมูลสารเคมี : โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมอุตสาหกรรม-มหาวิทยาลัยด้...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541
เลขเรียกT55.3.H3 จ756 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือรูปแบบการจัดการข้อมูลสารเคมี โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมอุตสาหกรรม-มหาวิทยาลัย ด้านก...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.
เลขเรียกGE320.T5 ค695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ / จัดทำโดย ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองตรวจมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ, 2542.
เลขเรียกTD171.5.T5 ค695 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือแนวทางการจัดการพื้นที่ปนเปื้อนสารอันตราย / ผู้เรียบเรียงและจัดทำ สุเมธา วิเชียรเพชร ... [และคน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ, 2553.
เลขเรียกTD196.C45 ค74 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา