Found: 2,543  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การพัฒนาวิธีการประเมินความรับผิดชอบร่วมในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรม ระหว่างประเทศที่พัฒนาแ...
ชื่อผู้แต่งชยันต์ ตันติวัสดาการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553
เลขเรียกส.ร. 363.73874 ช1611ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การวิเคราะห์ปริมาณสารโดยใช้เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ" / จัดทำโดย พวงผกา สิทธิคุณ, พิศาล จึงจำเริญกิจ
ชื่อผู้แต่งพวงผกา สิทธิคุณ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2539]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ก๊าซชีวภาพ จากปฏิกูลสู่พลังงานไทย / Polygon Wizard ; บรรณาธิการและเรียบเรียงโดย ภัทราพร สังข์พวงทอ...
ชื่อผู้แต่งวิซาร์ด, โพลีกอน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไซเบอร์พริ้นท์, 2554.
เลขเรียกTP359.B48 พ-ก 2554,ย 665.776 ว322ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ความร่วมมือในการลดก๊าซเรือนกระจกในรายสาขา : แบบจำลอง ความริเริ่ม และความท้าทายในการปฏิบัติ" : รายง...
ชื่อผู้แต่งภูรี สิรสุนทร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554
เลขเรียกส.ร. 363.73874 ภ417ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ผลกระทบของกลไกยืดหยุ่นรูปแบบใหม่ภายหลัง ค.ศ.2012 ที่มีต่อประเทศไทย" : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / นิ...
ชื่อผู้แต่งนิรมล สุธรรมกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554
เลขเรียกส.ร. 363.70526 น376ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"แนวคิดสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) ของกรุงโตเกียว จังหวัดฮิโรชิม่า เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ...
ชื่อผู้แต่งศุภวัฒน์ สุขะปรเมษฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554
เลขเรียกส.ร. 363.70526 ศ467น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง-2 องศาเมื่อสองมือร่วมคลายโลกร้อน = Cooling down the planet with both hands / บรรณาธิการ, วสันต...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทางช้างเผือก, 2552.
เลขเรียก363.7387 ล15
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง-2องศาเมื่อสองมือร่วมคลายโลกร้อน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทางช้างเผือก, 2552.
เลขเรียกQC981.8.G56 ล118 2552
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 มหัศจรรย์ พลังงานทดแทน กู้วิกฤตโลกร้อน / รวบรวมโดย กองบรรณธิการมติชน-ประชาชาติธุรกิจ
ชื่อผู้แต่งกองบรรณธิการมติชน-ประชาชาติธุรกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2550
เลขเรียกTJ807.9.T5 ม224 2550,303.485 ก344ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
10
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง10 เรื่องเล่า แรงบันดาลใจจากฟ้า สู่การพัฒนาเทศบาลคาร์บอนต่ำ [videorecording].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเทศบาลไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา, [2558?].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1001 Tests in physics / มานัส มงคลสุข.
ชื่อผู้แต่งมานัส มงคลสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม็ค, 2555.
เลขเรียกQC20.82 ม446ว,530.076 ม446ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) = 25th Anniversary gas' transmission pipelin...
ชื่อผู้แต่งบริษัท ปตท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท, 2549.
เลขเรียก665.74 ปตท149 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง29 กันยายน 2524 : 27 ปีแห่งการสถาปนากรมการฝึกหัดครู / คณะผู้จัดทำ อำนาจ เย็นสบาย ... [และคนอื่น ๆ]...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมการฝึกหัดครู, [2524.].
เลขเรียกLB1727.T35 ย318 2524
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3D-seismic interpretation in the Northern part of Pattni Basin, Gulf of Thailand / Piyanuch Namprat...
ชื่อผู้แต่งPiyanuch nampratchayakul.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 บทความ เพื่อการฉลอง 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : มจธ. กับงานวิชาก...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ]: มหาวิทยาลัย, [2553]
เลขเรียกLG395.T5.ท592ธ ห556 ล.4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา