Found: 83  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องContemporary interactive knee arthroscopy 2000 / editors, Somsak Kuptniratsaikul, Pongsak Yuktanand...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
เลขเรียกWE870 C761 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEssential sports medicine / หัวหน้าคณะบรรณาธิการ, หม่อมหลวง วุฒิพงศ์ สุทัศนีย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย, 2554
เลขเรียกQT261 อ916 2554
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกายวิภาคและสรีรวิทยาของการออกกำลังกาย / จรวยพร ธรณินทร์.
ชื่อผู้แต่งจรวยพร ธรณินทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2525.
เลขเรียกQM26 จ153 2525,QS 4 จ153ก 2525,612.044 จ17ก 2525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบาดเจ็บทางการกีฬา : การป้องกันและการพยาบาลฉุกเฉิน / เทพวาณี หอมสนิท
ชื่อผู้แต่งเทพวาณี หอมสนิท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2543.
เลขเรียกRZ275.S65 ท626,QT261 ท626ก 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสู่การฝึกด้วยน้ำหนักตัว = Applied anatomy and physiology to bo...
ชื่อผู้แต่งคณิน ประยูรเกียรติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2561.
เลขเรียกGV546 ค143 2561,612.044 ค132ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการป้องกันการบาดเจ็บทางกีฬา / วีระชัย โควสุวรรณ
ชื่อผู้แต่งวีระชัย โควสุวรรณ
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 25-
เลขเรียก617.1027 ว746ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการป้องกันการบาดเจ็บทางกีฬา : สำหรับนักกีฬา ผู้ควบคุมดูแลนักกีฬา แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและบุคลากรทาง...
ชื่อผู้แต่งวีระชัย โควสุวรรณ kku-m.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537.
เลขเรียกRD97 ว844,QT260 ว844ก 2537,อ 616.025 ว37ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการป้องกันอันตรายจากกีฬา / รัตนา สิรีรัตน์
ชื่อผู้แต่งรัตนา สิรีรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2519.
เลขเรียก617.1027 ร114ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการป้องกันอันตรายจากกีฬา = Care and prevention of athletic injuries / รัตนา สิริรัตน์.
ชื่อผู้แต่งรัตนา สิริรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายตำราและอุปกรณ์การศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2528.
เลขเรียก617.1027 ร376ก 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางการกีฬา / เรียบเรียงโดย อุมาภรณ์ คงอุไร.
ชื่อผู้แต่งอุมาภรณ์ คงอุไร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2543.
เลขเรียกRC1210 .อ75 2543,QT261 อ846 2543,616.024 อ846ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฝึกความแข็งแรงรูปแบบ Functional Training สำหรับกีฬา (ฉบับปรับปรุงใหม่) / ชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุ...
ชื่อผู้แต่งชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมพลศึกษา, 2558, [2015]
เลขเรียกQT261 ช354ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฝึกความแข็งแรงรูปแบบ Functional Training สำหรับกีฬา / [จัดทำโดย]แสงจันทร์ วรสุมันต์...[และคนอื่นๆ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักฯ, 2555, [2012]
เลขเรียกQT261 ก491 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฟื้นฟูและป้องกันการบาดเจ็บของข้อไหล่ / จัดทำโดย กลุ่มเวชศาสตร์การกีฬา สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มเวชศาสตร์การกีฬา สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา, 2545.
เลขเรียก617.1027 ก436
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการยึดตรึง = Taping / [เนื้อหาและการเรียบเรียง สุภาพร ฉมาพร, ชัชฏาพร พิทักษ์เสถียรกุล, วิทยา เมธิย...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ฝ่ายส่งเสริมวิทยาศาสตร์การกีฬา กองส่งเสริมพลศึกษาและสุขภาพ กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, [2533].
เลขเรียกWA292 ก498
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการยึดตรึง = Taping / ฝ่ายส่งเสริมวิทยาศาสตร์การกีฬา กองส่งเสริมพลศึกษาและสุขภาพ กรมพลศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่าย, 2533, [1991]
เลขเรียกQT261 ก498 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา