Found: 101  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ชนิดกีฬาท้องถิ่นและพื้นบ้าน / โยธิน แสวงดี, หัวหน้าโครงการวิจัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมนันทนาการชุมชนในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย / คณิต เขียงวิชัย.
ชื่อผู้แต่งคณิต เขียววิชัย.
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2531.
เลขเรียกGV181.46 .ค35
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการละเล่นของไทย / สุวัฒน์ กลิ่นเกษร
ชื่อผู้แต่งสุวัฒน์ กลิ่นเกษร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
เลขเรียกPN2890 .ส75 2559,791 ส876ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการละเล่นพื้นบ้าน ของไทยภาคใต้/ กู้เกียรติ มานพ
ชื่อผู้แต่งกู้เกียรติ มานพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มีดีคิดส์, 2555?, [2012?]
เลขเรียกGV1204.81.T5 ก741กต 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการละเล่นพื้นบ้านของไทยภาคอีสาน / กู้เกียรติ มานพ ; ภาพประกอบโดย อุ้มชู ทีม
ชื่อผู้แต่งกู้เกียรติ มานพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มีดีคิดส์, 2556
เลขเรียกGV1204.81.T5 ก741กอ 2555,793 ก741ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการละเล่นพื้นบ้านของไทยภาคอีสาน / กู้เกียรติ มานพ ; อุ้มชู ทีม, ภาพประกอบ
ชื่อผู้แต่งกู้เกียรติ มานพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มีดีคิดส์, [2556]
เลขเรียกGV1204.81.T5 ก741,793 ก741ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการละเล่นพื้นบ้านของไทยภาคเหนือ / กู้เกียรติ มานพ ; ภาพประกอบโดย อุ้มชู ทีม
ชื่อผู้แต่งกู้เกียรติ มานพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มีดีคิดส์, 2556
เลขเรียกGV1204.81.T5 ก741กน 2555,793 ก741ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการละเล่นและกีฬาพื้นเมืองคนภาคใต้ / พูลศรี กนกวิจิตร.
ชื่อผู้แต่งพูลศรี กนกวิจิตร.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิฆเณศ], 2526.
เลขเรียกGV1204.81.ท9 พ74
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการละเล่นและกีฬาพื้นเมืองทางภาคใต้ / เตมีย์ สัจจะบุตร
ชื่อผู้แต่งเตมีย์ สัจจะบุตร
พิมพลักษณ์สงขลา: ภาควิชาสารัตถศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / 2542
เลขเรียกGV1204.81.T5 ต74 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการส่งเสริมกีฬาและสุขภาพสำหรับชาวบ้าน
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กองส่งเสริมพลศึกษาและสุขภาพ กรมพลศึกษา, 2530.
เลขเรียก796 ก522
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการส่งเสริมกีฬาและสุขภาพสำหรับชาวบ้าน = Sport promotion for people in rural areas / กองส่งเสริมพลศ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, 2530.
เลขเรียกGV1204.81.T364 ก525 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกีฬาพื้นบ้าน : การพัฒนากระบวนการแข่งขันและการตัดสินของชุมชนจังหวัดมหาสารคาม / วิทยานิพนธ์ ของ ศศิธ...
ชื่อผู้แต่งศศิธร สิงขรอาจ
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกส 390.9593 ศ57ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกีฬาพื้นบ้าน : หนังสือสำหรับค้นคว้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2546.
เลขเรียกGV1204.725 ก696 2546,796.09593 ว546ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกีฬาพื้นบ้านและการละเล่นประจำถิ่น / ของ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม วิทยาลัยครูมหาสารคาม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, 2527.
เลขเรียกGV1204.81.T364 ม247
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา