Found: 17  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกายสภาพและความสมบูรณ์ทางกายของนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเซี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 12 / วัลภา ไ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2539.
เลขเรียกQT255 ก435 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสู่การฝึกด้วยน้ำหนักตัว = Applied anatomy and physiology to bo...
ชื่อผู้แต่งคณิน ประยูรเกียรติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2561.
เลขเรียกGV546 ค143 2561,612.044 ค132ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์ของการเสิร์ฟตะกร้อ ในการแข่งขันกีฬาเกมส์ ครั้งที่ 24 = Biomechanical Analy...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มวิจัยและพัฒนาฯ, 2550, [2007]
เลขเรียกWE103 กว514 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์วงสวิงสำหรับการตีกอล์ฟให้มีประสิทธิภาพและลดการบาดเจ็บ = Optimizing golf swing for improv...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ขุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2551.
เลขเรียกWE103 ก514 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาชนิดรูปกายและองค์ประกอบร่างกายของนักกีฬาฟุตบอลเยาวชน / [คณาฉันท์ อินอ่อน, ชัชฎาพร พิทักษ์เส...
ชื่อผู้แต่งคณาฉันท์ อินอ่อน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มวิจัยและพัฒนา สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ, 2549.
เลขเรียกRC1220.F6 ก522 2549,612 ค127ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับความสมบูรณ์ทางด้านร่างกายและสัมฤทธิผลที่มีต่อทักษะพื้นฐานด้านการเล่นกีฬาของนักศึกษา...
ชื่อผู้แต่งบรรจง คณะวรรณ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2526.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวกลศาสตร์การกีฬา / ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์. [text]
ชื่อผู้แต่งศิริรัตน์ หิรัญรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544.
เลขเรียกQH513 ศ481ช 2544,WE103 ศ481ช 2544,612.014 ศ37ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวกลศาสตร์การกีฬา / โดย ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์
ชื่อผู้แต่งศิริรัตน์ หิรัญรัตน์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546.
เลขเรียกQP303 ศ481 2546,612.01441 ศ74ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวกลศาสตร์การกีฬา / โดย ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์.
ชื่อผู้แต่งศิริรัตน์ หิรัญรัตน์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551.
เลขเรียกWE103 ศ6ช 2551,612.01441 ศ74ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์กับกีฬา / วาสนา คุณาอภิสิทธิ์.
ชื่อผู้แต่งวาสนา คุณาอภิสิทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2549.
เลขเรียกGV436 ว491 2549,612.044 ว491ว3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬา / พิชิต ภูติจันทร์.
ชื่อผู้แต่งพิชิต ภูติจันทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2547.
เลขเรียกGV558 พ62,QT255 พ647ว 2547,613.7 พ32ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรีรวิทยาการออกกำลังกาย / ปรีชา ร่มบ้านโหล๊ะ
ชื่อผู้แต่งปรีชา ร่มบ้านโหล๊ะ
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2549.
เลขเรียก612.76 ป 563 ส 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารคำสอน วิชาชีวกลศาสตร์การกีฬาขั้นสูง รหัสวิชา 3911504 / ชัยพัฒน์ หล่อศิริรัตน์
ชื่อผู้แต่งชัยพัฒน์ หล่อศิริรัตน์, ผู้แต่ง
เลขเรียก612.01441 ช397อ 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา