Found: 25  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของกาแฟอราบิก้าโดยการพัฒนากระบวนการผลิตและการแปรรูป : รายงานผลผลการปฏิ...
ชื่อผู้แต่งชวลิต กอสัมพันธ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกส.ร. 633.73 ช177ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในภาคเหนือภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษา จังหวัดเชียงราย และ...
ชื่อผู้แต่งกนกวรรณ อู่ทองทรัพย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557
เลขเรียกส.ร. 633.73 ก151ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตกาแฟอาราบิก้าอย่างถูกต้องและเหมาะสม = Good agricultural practice (GAP) for arabica coffee / ...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการเกษตร. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1. ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2549.
เลขเรียก633.73 ว546ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกเมี่ยงและกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า กรณีศึกษา ตำบลเทพเ...
ชื่อผู้แต่งจันทิรา ใบงิ้ว
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว/ภน 633.7 จ115ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาชนิดและอัตราการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสำหรับกาแฟอราบีก้า ภายใต้สภาพร่มเงาที่ต่างกัน = Study on diffe...
ชื่อผู้แต่งนริศ ยิ้มแย้ม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนากาแฟบนที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543
เลขเรียกภน 633.73 น173ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มของกาแฟอราบิก้าโดยการพัฒนากระบวนการผลิตและการแปรรูป : รายงานผลผลการปฏิบัติงาน / ...
ชื่อผู้แต่งชวลิต กอสัมพันธ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกส.ร. 633.73 ช177ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มของกาแฟอราบิก้าโดยการพัฒนากระบวนการผลิตและการแปรรูป : รายงานผลผลการปฏิบัติงาน / ...
ชื่อผู้แต่งชวลิต กอสัมพันธ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์วิจียและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
เลขเรียกส.ร. 633.73 ช177ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการส่งเสริมปลูกกาแฟอราบิก้าบนที่สูง ในระบบเกษตรป่าไม้ = Highland arabica coffee (Coffea arabica) cul...
ชื่อผู้แต่งพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนากาแฟบนที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, (254-).
เลขเรียก630.715 พ137ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการหาปริมาณความชื้นในกาแฟเมล็ดพันธุ์อะราบิกาด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี = Moisture content...
ชื่อผู้แต่งกุลริศา เกตุนาค
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว 633.73 ก477ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบระบบการผลิตกาแฟอาราบิก้าที่มีต่อ สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมบนที่สูง / ธีระเดช พรหมวงศ์, ...
ชื่อผู้แต่งธีระเดช พรหมวงศ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543.
เลขเรียก633.73 ธ664ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเพาะปลูกกาแฟ / เรียบเรียงโดย ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์.
ชื่อผู้แต่งปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรกะรัต, [2548].
เลขเรียกSB269 ป4ก,633.73 ป431ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายของแมลงในพื้นที่ปลูกกาแฟอราบิก้าในภาคเหนือ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Insect diversi...
ชื่อผู้แต่งปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกภน 632.7 ป3611ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายของแมลงในพื้นที่ปลูกกาแฟอราบิก้าในภาคเหนือ : รายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัย = Insect d...
ชื่อผู้แต่งปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
เลขเรียกภน 632.7 ป3611ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนโยบายการพัฒนากาแฟอาราบีก้า / สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2532.
เลขเรียก338.1859302 ศ854น 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของสภาพร่มเงาและการขาดน้ำที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของกาแฟอราบีก้าพันธุ์คาติมอร์ = Effect of ...
ชื่อผู้แต่งบัณฑูรย์ วาฤทธิ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนากาแฟบนที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539.
เลขเรียก633.73 บ263ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา