Found: 83  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกระจายตัวเชิงพื้นที่ของแมลงในกาแฟอาราบิก้าในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย = Insect Geo-spati...
ชื่อผู้แต่งเผ่าไท ถายะพิงค์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
เลขเรียกว/ภน 632.7 ผ519ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขยายพันธุ์กาแฟโรบัสต้า = Clonal propagation techniques used for robusta in Thailand / กรมวิชาการ...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการเกษตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2548.
เลขเรียก633.73 ว546ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟ ชุมชนบ้านสันเจริญ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน...
ชื่อผู้แต่งปิยะนุช สินันตา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551.
เลขเรียก633.73 ป621ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟ ชุมชนบ้านสันเจริญ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน...
ชื่อผู้แต่งปิยะนุช สินันตา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551
เลขเรียกภน 633.73 ป3611ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการแปลงแบบประณีตเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อต้นและพัฒนาคุณภาพผลผลิตกาแฟอราบิก้า : รายงานผลวิจัยฉบับสมบ...
ชื่อผู้แต่งชวลิต กอสัมพันธ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มูลนิธิโครงการหลวง, 2556
เลขเรียกภน 633.73 ช177ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการแปลงแบบประณีตเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อต้นและพัฒนาคุณภาพผลผลิตกาแฟอราบิก้า : รายงานผลวิจัยฉบับสมบู...
ชื่อผู้แต่งชวลิต กอสัมพันธ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มูลนิธิโครงการหลวง, 2554
เลขเรียกภน 633.73 ช177ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดประกวดเมล็ดกาแฟพันธุ์โรบัสตาของประเทศไทยฤดูการผลิตปี 2536/37 / กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2537.
เลขเรียกSB270.T5 ก446 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดประกวดเมล็ดกาแฟพันธุ์โรบัสต้า / กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์, 2537.
เลขเรียกSB270.T5 ก446 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดประกวดเมล็ดกาแฟพันธุ์โรบัสต้าของประเทศไทย ฤดูการผลิตปี 25 / / กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย...
ชื่อผู้แต่งกรมการค้าภายใน.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ? : ม.ป.พ., 2536-2537]
เลขเรียกSB270.ท9 ก44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดประกวดเมล็ดกาแฟพันธุ์โรบัสต้าของประเทศไทย ฤดูการผลิตปี 2536/37 / กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, 2537.
เลขเรียกSB270.T5 ก446
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดประกวดเมล็ดกาแฟพันธุ์โรบัสต้าของประเทศไทย ฤดูการผลิตปี 2536/37 / กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, 2537.
เลขเรียก633.73 ก446 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดประกวดเมล็ดกาแฟพันธุ์โรบัสต้าของประเทศไทย ฤดูการผลิตปี 2536/37 / กรมการค้าภายใน.
ชื่อผู้แต่งกรมการค้าภายใน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการค้าภายใน, 2537.
เลขเรียก633.73 ก445ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของกาแฟอราบิก้าโดยการพัฒนากระบวนการผลิตและการแปรรูป : รายงานผลผลการปฏิ...
ชื่อผู้แต่งชวลิต กอสัมพันธ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกส.ร. 633.73 ช177ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับกาแฟโรบัสต้า = Good agricultural practice for robusta coffee / กรมว...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการเกษตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2548.
เลขเรียก633.73 ว546ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในภาคเหนือภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษา จังหวัดเชียงราย และ...
ชื่อผู้แต่งกนกวรรณ อู่ทองทรัพย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557
เลขเรียกส.ร. 633.73 ก151ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา