Found: 8  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปลูกและผลิตกาแฟอราบิก้า. ชุด จากกล้า--สู่แก้ว / ชวลิต กอสัมพันธ์.
ชื่อผู้แต่งชวลิต กอสัมพันธ์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สวทช. ภาคเหนือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2555.
เลขเรียกSB270.ท9 ช54,633.73 ช281ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตกาแฟอาราบิก้าอย่างถูกต้องและเหมาะสม = Good agricultural practice (GAP) for arabica coffee / ...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการเกษตร. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1. ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2549.
เลขเรียก633.73 ว546ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการหาปริมาณความชื้นในกาแฟเมล็ดพันธุ์อะราบิกาด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี = Moisture content...
ชื่อผู้แต่งกุลริศา เกตุนาค
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว 633.73 ก477ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ / เรียบเรียง, อรวรรณ วิชัยลักษณ์, พิสมัย พึ่งวิกรัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2557.
เลขเรียกSB269 ก494,633.73 ก494
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแยกและการคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์เพื่อควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยวของเมล็ดกาแฟ = Isolation an...
ชื่อผู้แต่งสุมานี กันธวี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
เลขเรียกว 633.73 ส462ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการควบคุมด้วงเมล็ดกาแฟ Araecerus fasciculatus (De Geer) ในกระเทียมหลังกา...
ชื่อผู้แต่งปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
เลขเรียกส.ร. 632.96 ป3611ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารพิษออคราทอกซิน เอ และมาตรฐานคุณภาพเมล็ดกาแฟ = Ochratoxin A & quality and standard of coffee bean ...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการเกษตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2548.
เลขเรียก633.73 ว546ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนไม้ผลอุตสาหกรรม (พส 454) / สัณห์ ละอองศรี.
ชื่อผู้แต่งสัณห์ ละอองศรี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2542.
เลขเรียก633.7 ส562อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา