Found: 96  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกบนอกกะลา ตอน: หอมกลิ่นกาแฟดอย [Video CD] / บริษัท เจ เอส แอล จำกัด
ชื่อผู้แต่งบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด
พิมพลักษณ์2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการรวมกลุ่มเกษตรกรในการผลิตกาแฟ ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Farmers{u2019} ...
ชื่อผู้แต่งศราวุทธ์ กันธา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว/ภน 633.73 ศ172ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขยายพันธุ์กาแฟโรบัสต้า = Clonal propagation techniques used for robusta in Thailand / กรมวิชาการ...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการเกษตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2548.
เลขเรียก633.73 ว546ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการความหลากหลายของพืชในระบบการปลูกกาแฟอาราบิก้าและการใช้ประโยชน์ : รายงานฉบับสมบูรณ์ = Agro-d...
ชื่อผู้แต่งประเสริฐ คำออน
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
เลขเรียกภน 633.73 ป1711ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการผลิตและการตลาดการผลิตกาแฟกะลาของเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงให...
ชื่อผู้แต่งนิจจารีย์ ศรีธัญรัตน์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการแปลงแบบประณีตเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อต้นและพัฒนาคุณภาพผลผลิตกาแฟอราบิก้า : รายงานผลวิจัยฉบับสมบู...
ชื่อผู้แต่งชวลิต กอสัมพันธ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มูลนิธิโครงการหลวง, 2554
เลขเรียกภน 633.73 ช177ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำไรกาแฟ / บุเรศรบำรุงการ (เจริญ วงศ์ตลาดขวัญ).
ชื่อผู้แต่งบุเรศรบำรุงการ (เจริญ วงศ์ตลาดขวัญ).
พิมพลักษณ์พระนคร : แพร่พิทยา , 2505.
เลขเรียก633 ส82ก 2505
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำไร่กาแฟ / สมาคมพฤษชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ชื่อผู้แต่งสมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถุมภ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา
เลขเรียก634 พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับกาแฟโรบัสต้า = Good agricultural practice for robusta coffee / กรมว...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการเกษตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2548.
เลขเรียก633.73 ว546ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในภาคเหนือภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษา จังหวัดเชียงราย และ...
ชื่อผู้แต่งกนกวรรณ อู่ทองทรัพย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557
เลขเรียกส.ร. 633.73 ก151ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปลูกกาแฟ [จุลสาร] / ศุภนารถ เกตุเจริญ.
ชื่อผู้แต่งศุภนารถ เกตุเจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2540.
เลขเรียกSB ศ7ก6 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปลูกกาแฟ / สมศักดิ์ วรรณศิริ
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ วรรณศิริ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ฐานเกษตรกรรม, 2532
เลขเรียก633.7 ส16ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปลูกกาแฟ / สมศักดิ์ วรรณศิริ. [text]
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ วรรรณศิริ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ฐานเกษตรกรรม, [254-].
เลขเรียก633.73 ส16ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปลูกกาแฟ / สมศักดิ์ วรรณศิริ
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ วรรณศิริ
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : ฐานเกษตรกรรม, [254-]
เลขเรียกSB269 ส283 [254-]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา