Found: 40  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์กลุ่มกาแฟในเขตภาคใต้ / สมหมาย หมื่นศรี.
ชื่อผู้แต่งสมหมาย หมื่นศรี.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สำนักวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2546.
เลขเรียกHD9199.T53S6 ส4ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดประกวดเมล็ดกาแฟพันธุ์โรบัสต้าของประเทศไทย ฤดูการผลิตปี 25 / / กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย...
ชื่อผู้แต่งกรมการค้าภายใน.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ? : ม.ป.พ., 2536-2537]
เลขเรียกSB270.ท9 ก44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตัดสินใจเลือกซื้อเมล็ดกาแฟคั่วของผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟสดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร = Deicision-ma...
ชื่อผู้แต่งกฤติน งามสิริวงศ์.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียก658.834 ก277ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตและการตลาดกาแฟ ปี 2543/44 : รายงานผลการศึกษา / รัชนี ศรีวชิรวัฒน์
ชื่อผู้แต่งรัชนี ศรีวชิรวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แผนกเศรษฐกิจการเกษตร กองวิชาการ ฝ่ายนโยบายและแผน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2544.
เลขเรียก338.17373 ร333ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้ากาแฟอาราบิก้าไทยในเขตภาคเหนือตอนบน ภายใต...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเกษตรศาสตร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558.
เลขเรียกHD9199.T5 ช8ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ราคาและตลาดเมล็ดกาแฟดิบในประเทศไทย / สมใจ สุขกมลวัฒนา.
ชื่อผู้แต่งสมใจ สุขกมลวัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2529.
เลขเรียก339.13373 ส237ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานของกาแฟในประเทศไทย / พิไลภรณ์ นุ่นแก้ว.
ชื่อผู้แต่งพิไลภรณ์ นุ่นแก้ว.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2548.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในร้านกาแฟสด ในจังหวัดอุบลราชธานี / มัชฌกานต์ ศรีกฤษณรัตน์.
ชื่อผู้แต่งมัชฌกานต์ ศรีกฤษณรัตน์.
พิมพลักษณ์2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกร้านกาแฟของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาต...
ชื่อผู้แต่งสมิตานัน จิตเงินมะดัน
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ / เรียบเรียง, อรวรรณ วิชัยลักษณ์, พิสมัย พึ่งวิกรัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2557.
เลขเรียกSB269 ก494,633.73 ก494
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาแฟพารวย / [บรรณาธิการ: กอบชัย ชอัมพงษ์]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พีเพิลมีเดีย, [2548]
เลขเรียกHD9199.T52 ก433,647.95 ก21
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลด้านการผลิตและการตลาดพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ / ฝ่ายวิจัยสินค้า เกษตรกรรรมที่ 3 กองวิจัยเศรษฐกิจกา...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2530-
เลขเรียก338.13 ข291
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลด้านการผลิตและการตลาดพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ / สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สำนักงาน, 2535.
เลขเรียก338.1730212 ศ854ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลด้านการผลิตและการตลาดพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ / สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สำนักงาน, 2542.
เลขเรียก338.1730212 ศ854ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา