Found: 92  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMarco photography สรรค์สร้างภาพประทับใจของโลกใบเล็ก / โอบีรอน.
ชื่อผู้แต่งโอบีรอน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2552.
เลขเรียกTR684 .อ93 2552,771 อ85ม 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนิเทศงานและเทคนิคการให้คำปรึกษา : เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการส่งเสริมการศึกษาแพทย์สำหรับชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [25--]
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการทฤษฎีและเทคนิค โดยมีทฤษฎีพิจารณาเหตุผลอารมณ์และพฤติกรรมเป็นฐานต่อม...
ชื่อผู้แต่งสุพิน ใจแก้ว.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561.
เลขเรียก158.35 ส463ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการรับรู้ความสามารถในการเลือกอาชีพของนักเรียนด้วยการปรึกษารายบุคคลเชิงบูรณาการทฤษฎีและเทคนิค...
ชื่อผู้แต่งอัจฉรา อินโต.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก158.3 อ499ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการบริหารงานแนะแนวอาชีพโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม [electronic resou...
ชื่อผู้แต่งสมพงค์ จตุทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเทคนิคเชิงสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพเชิงบวกในการให้คำปรึกษากลุ่มวัยรุ่น : รายงานวิจ...
ชื่อผู้แต่งสกล วรเจริญศรี.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2559.
เลขเรียก158.35 ส116ก 2559 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง [Text] สายัณห์ พ...
ชื่อผู้แต่งสายัณห์ พรมใส
พิมพลักษณ์ลำปาง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2548
เลขเรียก373.1102 ส225ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของครูและนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของครูที่ปรึกษา / ศ...
ชื่อผู้แต่งศุภาภัส ห้าวหาญ.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียก371.42 ศ737ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลการให้คำปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลางและการใช้เทคนิคแม่แบบที่มีความท้อแท้ในการดำรงชี...
ชื่อผู้แต่งกานต์นะรัตน์ จรามร.
พิมพลักษณ์2544.
เลขเรียก616.9792 ก432ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบระหว่างผลของการปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์กับการฝึกเทคนิคการหยุดความคิดเพื่อลดความ...
ชื่อผู้แต่งรัตน์ติกาล สุวรรณชัยโฆษิต.
พิมพลักษณ์2543.
เลขเรียก610.73069 ร372ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบเทคนิคการชี้แนะ การใช้เบี้ยอรรถกร และการชี้แนะควบคู่กับการใช้เบี้ยอรรถกรที่มีต่อปฏิสัม...
ชื่อผู้แต่งสำอางค์ พิศเพ็ง
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียกส 371.4 ส65ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแนะแนวกับคุณภาพชีวิต = Guidance and the quality of life / นวลศิริ เปาโรหิตย์ ... [และคนอื่นฯ] ;...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533.
เลขเรียกBF637.C6 ส747ก 2533,158.3 ส418ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้เทคนิคการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพื่อเปลี่ยนมโนภาพแห่งตนของผู้ถูกคุมความประพฤติ : รายงานการวิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองวิชาการและแผนงาน กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม, 2539.
เลขเรียก158.3 ก449
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้เทคนิคเฉพาะอย่างในการให้คำปรึกษาครอบครัว ตามทฤษฎีโครงสร้างครอบครัวต่อความเข้มแข็งของครอบครัวหย...
ชื่อผู้แต่งวรุณี ชาติประสิทธิ์.
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียก362.8286 ว246ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการอบรมเทคนิคการบริหารงานและการให้คำปรึกษาหารือสำหรับผู้บังคับบัญชาระดับต้น / ศูนย์วางแผนครอบ...
พิมพลักษณ์[ลำปาง] : ศูนย์, [2535?]
เลขเรียกHF5549 ค695ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา