Found: 42  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตายของเซลล์มะเร็งแบบอะโพโทซิสโดยสารสกัดผักบุ้งทะเลที่สกัดโดยวิธีที่แตกต่างกัน : รายงานการวิจัยฉบ...
ชื่อผู้แต่งจันทรวรรณ แสงแข.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557.
เลขเรียก615.321 จ276ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบประสิทธิภาพของวัสดุปรับปรุงดินและปุ๋ยน้ำหมักที่ผลิตจากกากตะกอนและน้ำล้นจากถังหมักไร้อากาศแบบ...
ชื่อผู้แต่งพนมเทียน ทนคำดี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2556.
เลขเรียก630 พ187ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้สมุนไพรไทยเพื่อการกำจัดแบคทีเรียก่อโรคในคนและสัตว์น้ำในถุงน้ำเชื้อกุ้งแชบ๊วย: รายงานก...
ชื่อผู้แต่งสุบัณฑิต นิ่มรัตน์.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555.
เลขเรียก615.31 ส823ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้สมุนไพรไทยเพื่อการกำจัดแบคทีเรียก่อโรคในคนและสัตว์น้ำในถุงน้ำเชื้อกุ้งแชบ๊วย: รายงานก...
ชื่อผู้แต่งสุบัณฑิต นิ่มรัตน์.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556.
เลขเรียก615.31 ส823ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้สมุนไพรไทยเพื่อการกำจัดแบคทีเรียก่อโรคในคนและสัตว์น้ำในถุงน้ำเชื้อกุ้งแชบ๊วย: รายงานก...
ชื่อผู้แต่งสุบัณฑิต นิ่มรัตน์.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557.
เลขเรียก615.31 ส823ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้สารสกัดจากลำพูทางเครื่องสำอาง : รายงานการวิจัยชุดโครงการวิจัย = Application of sonner...
ชื่อผู้แต่งเกษร จันทร์ศิริ
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555
เลขเรียกวจ 668.55 ก814ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้สารสกัดจากลำพูเพื่อใช้ในรูปแบบยา : รายงานการวิจัยชุดโครงการวิจัย = Application of the ...
ชื่อผู้แต่งธวัชชัย แพชมัด
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555
เลขเรียกวจ 615.32 ธ395กป 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตแอลกอฮอล์จากเศษวัสดุธรรมชาติที่ได้จากโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการเกษตรแบบยั่งยืนเพื่อใช้เป็นส่...
ชื่อผู้แต่งตะวัน ฉัตรสูงเนิน
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551.
เลขเรียก628.746 ต258ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของพืชสมุนไพรบางชนิดในโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา) :...
ชื่อผู้แต่งกล่าวขวัญ ศรีสุข.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556.
เลขเรียก615.321 ก313กก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของพืชสมุนไพรในเขตโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา) : รา...
ชื่อผู้แต่งกล่าวขวัญ ศรีสุข.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.
เลขเรียก615.321 ก313กข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและความคงตัวของสารสกัดมาตรฐานจากลำพู : รายงานการวิจัย/รายงานการวิจัยชุดโครง...
ชื่อผู้แต่งชุติมา ลิ้มมัทวาภิรัติ์
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555
เลขเรียกวจ 615.31 ช617ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสกัดสารที่มีมูลค่าสูงจากวัสดุเศษเหลือของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม : โครงงานนักศึกษา (850-498) / ธาร...
ชื่อผู้แต่งธารทิพย์ เจตน์ทรงธรรม
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547.
เลขเรียก665.3 ธ27ก 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบและพัฒนาถังหมักไร้อากาศแบบกวนผสมต้นแบบสำหรับผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรขนาดเล็ก : รายงานผลก...
ชื่อผู้แต่งฐปน ชื่นบาล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2556.
เลขเรียก665.776 ฐ139ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ประโยชน์งานวิจัย สกว. ประจำปี 2557 / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2557.
เลขเรียกH62.A5 ส-ก 2557,001.4 ส215ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา