Found: 44  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินการใช้งานพื้นที่โดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์ = The assessment of land use and activities around ...
ชื่อผู้แต่งธนวัฒน์ ชมยินดี
พิมพลักษณ์2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงพื้นที่พาณิชยกรรมในเขตเทศบาลนคร นครปฐม / พัชรียา จารุพุทธิศิริพจน์ = The redevelopment ...
ชื่อผู้แต่งพัชรียา จารุพุทธิศิริพจน์
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาวงจรอาหารที่ยั่งยืน ระยะที่ 4 : เครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มนั้าท่าจีน-แม่กลอง "พลิกฟื้นท่...
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549.
เลขเรียกS494.5.S86 ก65,363.192 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออนุรักษ์พื้นที่เกษตรกรรม : กรณีศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จัง...
ชื่อผู้แต่งพัชรี ศรีพงษ์วิวัฒน์
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชนศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม = The studies o...
ชื่อผู้แต่งวารุณี ผลประเสริฐ, 2513--
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาบทบาทของพุทธมณฑลในบริบทชุมชน = A study of Phutthamonthon's role in community context / โดย ศ...
ชื่อผู้แต่งศุภวรรณ อารีจิตรานุสรณ์
พิมพลักษณ์2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลกระทบ ข้อเสนอแนะด้านผังเมืองและสภาพแวดล้อม กรณีการสร้างถนนพุทธบูชา จังหวัดนครปฐม / อภิชาต...
ชื่อผู้แต่งอภิชาติ วงศ์แก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2538.
เลขเรียกNA9256.6.น2 อ45
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลกระทบ ข้อเสนอแนะด้านผังเมืองและสภาพแวดล้อม กรณีการสร้างถนนพุทธบูชา จังหวัดนครปฐม / อภิชาติ...
ชื่อผู้แต่งอภิชาติ วงศ์แก้ว
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], บ253-?]
เลขเรียก711.4 อ163ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมจากการใช้ที่ดินของชาวนา : กรณีศึกษาการใช้ที่ดินของชาวนาหมู่ที่ 4 แ...
ชื่อผู้แต่งผุสดี สัมฤทธิ์วงศ์, 2521-
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษารูปแบบการใช้ที่ดินชุมชนเมืองนครปฐม / สมเกียรติ เรือนทองดี = A study for land use pattern of...
ชื่อผู้แต่งสมเกียรติ เรือนทองดี 2500-
พิมพลักษณ์2527.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จ.เชียงใหม่ กรณีศึกษาหมู่บ...
ชื่อผู้แต่งนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ รุ่นที่ 5.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพและปัญหาของทรัพยากรที่ดินเพื่อการวางแผนการใช้ที่ดิน จังหวัดนครปฐม : รายงานการวิจัย / โ...
ชื่อผู้แต่งสมพร ผาตินาวิน
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ฝ่ายนโยบายและแผนการใช้ที่ดินที่ 1 กองวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2534.
เลขเรียก333.713 ส265ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ที่ดินภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม / ชิดชนก สงวนทรัพย = Ag...
ชื่อผู้แต่งชิดชนก สงวนทรัพย์
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินเหมืองแร่ร้างในภาคใต้และภาคตะวันออก / โดย ธนากร อ้วนอ่อน, นิมิต วิสุทธิรังษีอุไร...
ชื่อผู้แต่งธนากร อ้วนอ่อน
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531.
เลขเรียกHD590.55 ธ395ก 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดการทรัพยากรที่ดินเบื้องต้น : จังหวัดนครปฐม / คณะผู้จัดทำ ผู้รวบรวม เรียบเรียง ปรับปรุง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2539.
เลขเรียกS599.6.T52N3 ค695ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา