Found: 70  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปี กับชีวิตที่ผมอยู่ในอเมริกา : season 1 : homecoming / ชี้ดาบ
ชื่อผู้แต่งชี้ดาบ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส.เอเชียเพรส 2557.
เลขเรียกLB2376.4 ช576 2557,370.116 ธ626ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปี ชีวิตนักเรียนทุนฯ ไทย-อเมริกัน / รัฐพร สมิทธิพิพัฒน์ผล.
ชื่อผู้แต่งรัฐพร สมิทธิพิพัฒน์ผล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อทิตตา, 2548.
เลขเรียกLB2376.4 ร63,371.82 ร63ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAFS ภารกิจพิชิตฝัน / มะปราง AFS-47. [text]
ชื่อผู้แต่งมะปราง AFS-47
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : เปเปอร์เมท, 2554.
เลขเรียก373 ม111อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIntercultural oral communication project between Chiang Mai University and Akita University : รายงา...
ชื่อผู้แต่งหัทยา จันทรมังกร
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548.
เลขเรียก808.51 ห464อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLOST AND FOUND ตัวตนหล่นหาย ปารากวัยหาเจอ/ ฐิตวินน์ คำเจริญ.
ชื่อผู้แต่งฐิตวินน์ คำเจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก, 2558.
เลขเรียก895.918 ฐ329ต 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLost and found ตัวตนหล่นหาย ปารากวัยหาเจอ / ฐิตวินน์ คำเจริญ
ชื่อผู้แต่งฐิตวินน์ คำเจริญ
เลขเรียก370.116 ฐ329ล 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWant to be นักเรียนแลกเปลี่ยน / ดวงสุดา ศิริธีระวัฒน์ ; ภีรพล คชาเจริญ, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งดวงสุดา ศิริธีระวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2555
เลขเรียกLB 2375 ด5ว5 2555,371.82 ด52ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWant to be นักเรียนแลกเปลี่ยน โซนยุโรป / จิรญา ทิพยอำนาจ
ชื่อผู้แต่งจิรญา ทิพยอำนาจ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บายยัวร์เซลฟ์, 2559
เลขเรียก370.116 ด172ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWant to be นักเรียนแลกเปลี่ยน โซนอเมริกา / ดวงสุดา ศิริธีระวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งดวงสุดา ศิริธีระวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บายยัวร์เซลฟ์, 2559.
เลขเรียก370.116 ด235ว 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขอยกเว้นอากรนำเข้าวัสดุการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม (คู่มือ) / สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาต...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, [2536?]
เลขเรียกKPT3184 ก441 2536?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขอยกเว้นอากรนำเข้าวัสดุการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม (คู่มือ) / สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, [2536?].
เลขเรียกKPT3184 ก64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดสัมมนาวิชาการและนิทรรศการการศึกษาไทยในสหภาพพม่า 24-27 กันยายน 2547 / สํานักยุทธศาสตร์อุดมศึกษ...
ชื่อผู้แต่งการจัดสัมมนาวิชาการและนิทรรศการการศึกษาไทยในสหภาพพม่า (2547 : ย่างกุ้ง)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สํานัก, 2547.
เลขเรียก370.116 ก446ก 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามการดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาไทยกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง : รายงา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, [2555].
เลขเรียก378.0162 ก452 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามการดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาไทยกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง : รายงา...
ชื่อผู้แต่งสุมัณฑนา จันทโรจวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2555.
เลขเรียก378.0162 ส748ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินการเขียนโครงการแลกเปลี่ยนการเรียนภาษาไทยและภาษาพม่าระหว่างกองทัพไทยและกองทัพสาธารณรัฐสหภาพ...
ชื่อผู้แต่งฐานิส โพธิพันธุ์.
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียก370.116 ฐ221ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา