Found: 52  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง48 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : 48 ปาฐกถาภูมิปัญญานักคิดไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549-
เลขเรียกDS562.13 .ป86,959.3044 ส733
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี แห่งการสถาปนากระทรวงสาธารณสุข / กระทรวงสาธารณสุข.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงสาธารณสุข.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สหประชาพาณิชย์, 2536].
เลขเรียกR644.ท9 ก461,WA11.JT3 ก218ป 2536,351.593 สธ01ก 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 ภูมิปัญญาไทย / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ; บรรณาธิการ วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553.
เลขเรียกDS568 ม57,306.4 ก831
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 6 รอบนักษัตร (2538 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538.
เลขเรียกR611.ท9 ก643,WB50.JT3 ก482 2538,610 ก27ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาและผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะการแพทย์แ...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลักษณ์ เทียนรุ่งรัศมี.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560.
เลขเรียก378.365 จ684ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแพทย์พื้นบ้าน / ราตรี มฤคทัต.
ชื่อผู้แต่งราตรี มฤคทัต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจริญผล, 2535.
เลขเรียกWZ70.JT3 ร442ก 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแพทย์แผนไทย : การแพทย์แบบองค์รวม / [ผู้รวบรวมและเรียบเรียง เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ ; บรรณาธิการ กัญ...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการพัฒนาตำรา กองทุนสนับสนุนกิจกรรม มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา, 2540
เลขเรียกR729.5.R87 พ887อ 2540,WZ309 พ887ก 2540,610.28 พ53ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแพทย์แผนไทย สายใยแห่งชีวิตและวัฒนธรรม : รวมบทความทางวิชาการ / เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ.
ชื่อผู้แต่งเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันการแพทย์แผนไทย, 2540-
เลขเรียกR611.ท9 พ725,WB50.JT3 ก495 2540,610.28 พ53ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแพทย์แผนไทยกับปัญหาสมรรถภาพทางเพศ / ผู้รวบรวม เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ, กัญจนา ดีวิเศษ ; บรรณาธิการ ภ...
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2542.
เลขเรียกRC889 ก495,WB925 ก495 2542,610.28 พ53ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาลครั้งหนึ่ง เมื่อฉันหัดเดิน = Once upon a time, when I learn to walk / วาสินี ตั้งประกอบ .
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พลัสเพลส, 2552.
เลขเรียกBQ4570.M4 ก534 2552,615.85 ก435
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข่วงผญาสุขภาพล้านนา / พรรณเพ็ญ เครือไทย, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : มรดกล้านนา, 2552.
เลขเรียก615.5 ข249 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฅนสุวรรณภูมิ / จีระเดช ดิสกะประกาย, ประทีป ชุมพล, ชัยสิริ สมุทวณิช.
ชื่อผู้แต่งจีระเดช ดิสกะประกาย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอเอสทีวีผู้จัดการ, 2553.
เลขเรียกDS523.3 .จ67 2553,959 จ564ฅ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา