Found: 45  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง48 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : 48 ปาฐกถาภูมิปัญญานักคิดไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549-
เลขเรียกDS562.13 .ป86,959.3044 ส733
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 ภูมิปัญญาไทย / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ; บรรณาธิการ วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553.
เลขเรียกDS568 ม57,306.4 ก831
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 6 รอบนักษัตร (2538 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538.
เลขเรียกR611.ท9 ก643,WB50.JT3 ก482 2538,610 ก27ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแพทย์พื้นบ้าน / ราตรี มฤคทัต.
ชื่อผู้แต่งราตรี มฤคทัต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจริญผล, 2535.
เลขเรียกWZ70.JT3 ร442ก 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแพทย์แผนไทย : การแพทย์แบบองค์รวม / [ผู้รวบรวมและเรียบเรียง เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ ; บรรณาธิการ กัญ...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการพัฒนาตำรา กองทุนสนับสนุนกิจกรรม มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา, 2540
เลขเรียกR729.5.R87 พ887อ 2540,WZ309 พ887ก 2540,610.28 พ53ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแพทย์แผนไทย สายใยแห่งชีวิตและวัฒนธรรม : รวมบทความทางวิชาการ / เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ.
ชื่อผู้แต่งเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันการแพทย์แผนไทย, 2540-
เลขเรียกR611.ท9 พ725,WB50.JT3 ก495 2540,610.28 พ53ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแพทย์แผนไทยกับปัญหาสมรรถภาพทางเพศ / ผู้รวบรวม เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ, กัญจนา ดีวิเศษ ; บรรณาธิการ ภ...
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2542.
เลขเรียกRC889 ก495,WB925 ก495 2542,610.28 พ53ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาลครั้งหนึ่ง เมื่อฉันหัดเดิน = Once upon a time, when I learn to walk / วาสินี ตั้งประกอบ .
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พลัสเพลส, 2552.
เลขเรียกBQ4570.M4 ก534 2552,615.85 ก435
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข่วงผญาสุขภาพล้านนา / พรรณเพ็ญ เครือไทย, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : มรดกล้านนา, 2552.
เลขเรียก615.5 ข249 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฅนสุวรรณภูมิ / จีระเดช ดิสกะประกาย, ประทีป ชุมพล, ชัยสิริ สมุทวณิช.
ชื่อผู้แต่งจีระเดช ดิสกะประกาย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอเอสทีวีผู้จัดการ, 2553.
เลขเรียกDS523.3 .จ67 2553,959 จ564ฅ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 / หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร.
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร. หอสมุดแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2542.
เลขเรียกRS180.ท9 ศ65 2542,WB50.JT3 ต367,616.024 ก17ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ นายอุทัย อติแพทย์ ม.ป.ช., ม.ว.ม. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : [ม.ป.พ.], 2542.
เลขเรียกSB351.H5 ท6 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา