Found: 1,458  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ย่ำขาง" การรักษาแบบพื้นบ้านล้านนา : กรณีศึกษาหมอสำราญ มาฟู อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย = "Yum-Khang...
ชื่อผู้แต่งกันยานุช เทาประเสริฐ 2521-.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545.
เลขเรียกRS180.ท9ห8 ก63 2545
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"โจทย์" การวิจัยภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท : ประมวลข้อเสนอประเด็นเพื่อการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงระบบ / สถ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบัน, 2554
เลขเรียกWB50 จ889 2554,ส.ร. 615.88 จ846
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง )แผนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2554-2559) / คณะอนุกรรมการ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันสุขภาพวิถีไท, 2554.
เลขเรียกWB50.JT3 ร399 2555/59
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องจริงของผู้ป่วยที่พิชิตโรคมะเร็ง / [ผู้แต่ง: หวางเจิ้นกั๋ว ; ฝ่ายรวบรวมข้อมูล: สมาคมต่อต้า...
ชื่อผู้แต่งหวาง, เจิ้น กั๋ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็งสากลกับบริษัทบิ๊กทรีแอดเวอร์ไทซิ่ง, 2543.
เลขเรียกRC270.8 ห357ม,QZ 266 ห357ม 2544,616.994061 ห361ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ทศวรรษอายุรเวท / สมาคมแพทย์อายุรเวทแผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักท์, 2543.
เลขเรียกWB50.JT3 ส273 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ปี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท : พระดำริและพระกรณียกิจต่อประเทศชาติ / เรียบเรียงโดย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2551
เลขเรียกDS 570.6 ส19 2551,923.2593 ส19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 หลักสูตร การแพทย์แผนไทย หัวใจการดูแลสุขภาพ / คณะผู้จัดทำ วงเดือน จินดาวัฒนะ ... [และคนอื่นๆ] ; บร...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2557.
เลขเรียกWB50.JT3 ห323 2557,615.88 ส647
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 สหายกับขุมทรัพย์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย / ภาพ/เรื่อง พิพัธพงศ์ อัมโร ; บรรณาธิการ อิศยาภรณ์ ใจดี
ชื่อผู้แต่งพิพัธพงศ์ อัมโร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2554.
เลขเรียกPZ90.T5 พ699ส 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง48 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : 48 ปาฐกถาภูมิปัญญานักคิดไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549-
เลขเรียกDS562.13 .ป86,959.3044 ส733
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 ภูมิปัญญาไทย / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ; บรรณาธิการ วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553.
เลขเรียกDS568 ม57,306.4 ก831
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[จุฬาแอ็ดลาสอ็อฟเบสิคฮิวแมนอะนาโทมี] = Chula's atlas of basic human anatomy / วิไล ชินธเนศ...[และค...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
เลขเรียกQM25 จ678 2548,QS17 ว724จ 2548,611 จ75จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEffects of selected Thai ancient remedies extracts on mutagenicity and antimutagenicity using Ames t...
ชื่อผู้แต่งPreeyakamol Meeyutem.
พิมพลักษณ์2010.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา