Found: 39  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMedical ethics : Collection of five year reports / Sukhit Phaosavasdi ...[และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์Bangkok : O.S. Printing House, [2547].
เลขเรียกW50 ม724 2547,174.961 ม862
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน / พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช.
ชื่อผู้แต่งพิศิษฐ์ ชวาลาธวัช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน์, 2545.
เลขเรียกKPT3482 A35 พ64 2545,343.099 พ38ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเป็นแพทย์จากฮิปโปกราตีสสู่ยุคโลกาภิวัตน์ / สิวลี ศิริไล.
ชื่อผู้แต่งสิวลี ศิริไล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียกR724 ส64,W 50 ส733ก 2552,174.2 ส733ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์ / พระพรมหาคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)
ชื่อผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, 2559
เลขเรียกBQ 4570.M4 พ17116ก 2559,294.3015 พ1711ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครูและแพทย์ที่พึงปรารถนาในสังคมสยาม / โดย ส.ศิวรักษ์
ชื่อผู้แต่งส. ศิวรักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2556.
เลขเรียกLB 1779 ส8ค 2556,W21 ศ5ค 2556,174 ส111ค 2556
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เกี่ยวกับการทำวิจัย (ในคน) / สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธา...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขานุกรคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข, 2549.
เลขเรียกR853.H8 ส64,W 20.55.H9 ค172,ส.ร. 615.5 ค172
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำแนะนำในการส่งโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กรมวิทยาศาสตร์การ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2559.
เลขเรียกH62 ค359 2559,W 20.55.H9 ว234ค 2559,610.724 ค359 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ : หลักการและแนวปฏิบัติในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ / ชไมพร กาญจนก...
ชื่อผู้แต่งชไมพร กาญจนกิจสกุล ผู้แต่ง
เลขเรียกR853.H8 ช49 2561,174.28 ช185จ 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา