Found: 2,043  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ย่ำขาง" การรักษาแบบพื้นบ้านล้านนา : กรณีศึกษาหมอสำราญ มาฟู อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย = "Yum-Khang...
ชื่อผู้แต่งกันยานุช เทาประเสริฐ 2521-.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545.
เลขเรียกRS180.ท9ห8 ก63 2545
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"วช.บูรณาการงานวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข"/ สุนันทา สมพงษ์, สมฤทธิ์ ทรัพย์พุ่ม...[และคนอื่นๆ].
ชื่อผู้แต่งสุนันทา สมพงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามลดา, 2551.
เลขเรียกR 850.A2 ก525 2551,W20.5 ก525ว 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"โจทย์" การวิจัยภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท : ประมวลข้อเสนอประเด็นเพื่อการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงระบบ / สถ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบัน, 2554
เลขเรียกWB50 จ889 2554,ส.ร. 615.88 จ846
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี ภูมิปัญญากายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทย / การประชุมวิชาการ 40 ปี กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัดและวิทยาศ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการ 40 ปี กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548.
เลขเรียกWE100 ก482ส 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล / คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเทคนิคการแพทย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2540.
เลขเรียกQY19 ม246ป 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี งานประจำงานวิจัยงานพัฒนาบุคลากรที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล / โดย อนงค์ เพียรกิจกรรม
ชื่อผู้แต่งอนงค์ เพียรกิจกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเพทฯ : สมาคม, 2552.
เลขเรียกWH19 อ153ป 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6 ปี สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ : วิจัยและขับเคลื่อนเพื่อกำลังคนด้านสุขภาพ / สำนักงานวิจ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงาน, 2555
เลขเรียกRA 410.58 ว3211ห,GP W 76 ส221ห 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 ภูมิปัญญาไทย / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ; บรรณาธิการ วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553.
เลขเรียกDS568 ม57,306.4 ก831
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง90 ปี การสาธารณสุขไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี : การแสดงผลงาน นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข แล...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันพระบรมราชชนก, 2552.
เลขเรียก353.6 ก528 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง90 ปี การสาธารณสุขไทยเพื่อคนไทยสุขภาพดี : การแสดงผลงานนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข และ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2552
เลขเรียกRA541.T5 ก85 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[รายงาน] การประชุมแพทยสมาคม ครั้งที่ 7 ณ โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ วันที่ 19-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506.
ชื่อผู้แต่งการประชุมใหญ่ทางวิชาการของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ (ครั้งที่ 7 : 2506 : เชียงใหม่)
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2506.
เลขเรียก610 พ74ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA comparative study of genre analysis in medical scientific abstracts between Journal of Clinical Pa...
ชื่อผู้แต่งRisara jaksuwan.
พิมพลักษณ์Bangkok : King Mongkut's University of Technology North Bangkok, 2011.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องClinical laboratory crisis management / กุลนารี สิริสาลี ... [และคนอื่น ๆ]
ชื่อผู้แต่งกุลนารี สิริสาลี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากรทางห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร, 2557
เลขเรียกQY 25 ก247ค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องClub fat day ศาลาคนอ้วน / เรืองศักดิ์ ดวงพลา, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2557.
เลขเรียกPN6790.ท92 ค46,WD210 ค173 2557,616.398 ค173
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCompendium of projects in Psychosocial and Behavioral factors on the Promotion of Health / Project M...
ชื่อผู้แต่งProject management support.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงสาธารณสุข, ม.ป.ป
เลขเรียก610.7 P962C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา