Found: 250  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง'หมอนุช' หมอไทยในอเมริกา 1 / โดย หมอนุช ; สุดาพร ช่วยบำรุง บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งหมอนุช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หมึกจีน, 2537
เลขเรียก610.2461 ห169ห 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องจริงของผู้ป่วยที่พิชิตโรคมะเร็ง / [ผู้แต่ง: หวางเจิ้นกั๋ว ; ฝ่ายรวบรวมข้อมูล: สมาคมต่อต้า...
ชื่อผู้แต่งหวาง, เจิ้น กั๋ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็งสากลกับบริษัทบิ๊กทรีแอดเวอร์ไทซิ่ง, 2543.
เลขเรียกRC270.8 ห357ม,QZ 266 ห357ม 2544,616.994061 ห361ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง21 วัน ในประเทศจีน / หทัย ชิตานนท์.
ชื่อผู้แต่งหทัย ชิตานนท์.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์กรุงสยามการพิมพ์, 2517.
เลขเรียกDS777.55 ห3,915.1 ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง21 วันในประเทศจีน / หทัย ชิตานนท์.
ชื่อผู้แต่งหทัย ชิตานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ์, 2523.
เลขเรียกDS711 .ห3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 เคล็ดลับระงับโรค = The secrets of peole who never get sick / นภนันท กลกิจเกรียงไกร แปล ; Gene S...
ชื่อผู้แต่งสโตน, จีน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตะวันส่อง, 2555.
เลขเรียกRA 778 ส177ย 2555,616.082 ส39ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ศาสตร์ขจัดโรคออฟฟิศซินโดรม / ธีระวุฒิ ปัญญา
ชื่อผู้แต่งธีระวุฒิ ปัญญา
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์, 2556.
เลขเรียกWB537 ธ674ส 2556,616 ธ74ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTechnical and scale efficiency of traditional medicine hospitals and general hospitals in inner Mong...
ชื่อผู้แต่งLili Kang.
พิมพลักษณ์2011.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกดจุดหยุดโรค / พินิจ จันทร ; ธรรมนิตย์ ชำนาญ, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งพินิจ จันทร
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), 2553.
เลขเรียกRM723.A27 พ685,กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), 2553,615.822 พ35ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกว๋าซา : การรักษาด้วยวิธีพื้นบ้านของชาวจีนอพยพ หมู่บ้านเวียงหมอก ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย = I...
ชื่อผู้แต่งชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร 2510-.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537.
เลขเรียกR729.5.ช8 ช75
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกัวซาบำบัด ขจัดสารพัดโรค / ธีระศักดิ์ วัณนาวิบูล.
ชื่อผู้แต่งธีระศักดิ์ วัณนาวิบูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่่น, 2554.
เลขเรียกRM723.G8 ธ677 2554,WB369 ธ6ก 2554,615.822 ธ883ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกัวซาอย่างง่าย บำบัดโรค เสริมความงาม / จาง ซิ่วฉิน, เขียน ; กัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์, แปล.
ชื่อผู้แต่งจาง, ซิ่วฉิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2555.
เลขเรียกRM723.G8 จ62,615.89 จ22ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกัวซาเสริมความงาม = Guasha / โดย หยาง เผยเซิน.
ชื่อผู้แต่งหยาง, เผยเซิน.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.] [2558?]
เลขเรียก610.951 ห232ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการชุมชน / อุทัย ปริญญาสุทธินันท์.
ชื่อผู้แต่งอุทัย ปริญญาสุทธินันท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียกHF5549 ภ479 2561,WB102 ก499 2561,307.14068 อ779ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดูแลผู้ป่วยปวดเข่าด้วยการแพทย์ผสมผสาน : การสัมมนาวิชาการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 4 คณะบรรณาธิการ :...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กองการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2551.
เลขเรียกWE870 ก451 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา