Found: 71  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAnalysis \& design of algorithms / ชิดชนก เหลือสินทรัพย์.
ชื่อผู้แต่งชิดชนก เหลือสินทรัพย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : SUM System, 2543.
เลขเรียกQA76.9.A43 ช63,005.1 ช34อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องComputeational Dialectology for Thai : A machine translation-based approach = วิทยานิพนธ์การศึกษาภาษ...
ชื่อผู้แต่งWannapha ungkul
พิมพลักษณ์2004
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLinguistic perceptron วิธีใหม่ที่นำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความไม่แน่นอน : รายงานวิจัยฉบับสมบ...
ชื่อผู้แต่งศันสนีย์ เอื้อพันธ์วิริยะกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549
เลขเรียกQA76.9.D35 ศ63 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThai soundex library / โดย วิรัตน์ หวาวิสัย, ศิริวัฒน์ บุญดี
ชื่อผู้แต่งวิรัตน์ หวาวิสัย
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎการปรับโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษสำหรับเครื่องแปลภาษาเชิงสถิติบนพื้นฐานของวลีจากภาษาอังกฤษเป็นไทย /...
ชื่อผู้แต่งนวพล หล้าบุตรศรี
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกวจ 025.04 น54ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำกับหมวดคำสำหรับข้อความภาษาไทย / โดย บุญเสริม กิจศิริกุล
ชื่อผู้แต่งบุญเสริม กิจศิริกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ, 2541.
เลขเรียก006.35 บ593ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดหมวดหมู่บทคัดย่อภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง [electronic resource] = English abst...
ชื่อผู้แต่งธรณินทร์ สุขสิริวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดเรียงคำในประโยคภาษาอังกฤษให้มีลำดับการแปลตรงกับความหมายในประโยคภาษาไทย โดยใช้โครงข่ายประสาทเที...
ชื่อผู้แต่งอนุชา แหวนเงิน 2517-
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจับคู่ประโยคที่ตรงกันในคลังข้อความขนานด้วยอนุกรมเวลา / ศิรินันท์ สินธุวาทิน = Sentence alignment...
ชื่อผู้แต่งศิรินันท์ สินธุวาทิน
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอไวยากรณ์ภาษาไทยโดย XML Schema และการประยุกต์ / โดย วัลลภ สีนาคสุข.
ชื่อผู้แต่งวัลลภ สีนาคสุข.
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียกQA 76.9 .N38 ว117 2550
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประมวลผลภาษาธรรมชาติ = Natural Language Processing / ยืน ภู่สุวรรณ และ ชัยยงค์ วงศ์ชัยสุวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งยืน ภู่วรวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2535.
เลขเรียกQA76.9.N38 .ย315,519.5 ย327ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหาขอบเขตเอกสารเพื่อนำไปใช้ในการแปล = English-Thai translating algor...
ชื่อผู้แต่งต้องชนะ อุปัชฌาย์.
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงระบบค้นคืนสารสนเทศด้วยกระบวนการค้นคืนข้ามภาษา / นฤมล มั่งบางยาง, นิจ ประเสริฐผล.
ชื่อผู้แต่งนฤมล มั่งบางยาง.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549.
เลขเรียกQA76.9.A43 น44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเครื่องแปลภาษามือตืนแบบด้วยการใช้ลีพโมชั่นและการเรียนรู้ของเครื่อง = Development of sign lan...
ชื่อผู้แต่งชัชวัฒน์ จิตรบุญ
พิมพลักษณ์2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา