Found: 150  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารรัฐวิสาหกิจ / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรกานต์, 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการทางกฎหมายในการแปรรูปกิจการของรัฐไปเป็นของเอกชน / อนวัช มาลาวาลย์ = Legal process of privat...
ชื่อผู้แต่งอนวัช มาลาวาลย์ 2513-
พิมพลักษณ์2539.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการก่อตัวของนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของไทยในช่วงปี พ.ศ. 2525-2529 / อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี = The forma...
ชื่อผู้แต่งอัชกรณ์ วงศ์ปรีดี
พิมพลักษณ์2545.
เลขเรียก338.925 อ517ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำนโยบายแปรรูปรัฐวิสาหกิจไปปฏิบัติ : ศึกษากรณี บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด = The implementation of p...
ชื่อผู้แต่งบุปผา ลากลาง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550.
เลขเรียกว351.0092 บ639ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ / บรรณาธิการ, อนันต์ เฉลิมชัย, เยาวลักษณ์ สุขวิวัฒนพร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2547.
เลขเรียกHD4300.55 ก469 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิรูปโทรคมนาคมไทย : รายงานการสัมมนาทางวิชาการ 5-6 สิงหาคม 2536 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การปฏิรูปโทรคมนาคมไทย : (2536 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองวิชาการและแผนงาน กรมไปรษณีย์โทรเลข, 2536.
เลขเรียก384 ก525รท
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับโครงสร้างกิจการพลังงาน / บรรณาธิการ อนันต์ เฉลิมชัย, เยาวลักษณ์ สุขวิวัฒนพร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับโครงสร้างและการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : กรณีศึกษา การรถไฟแห่งประเทศไทย / สม ลักษณ์ เอกสรกุล = Re...
ชื่อผู้แต่งสมลักษณ์ เอกสรกุล 2519-
พิมพลักษณ์2544.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับโครงสร้างและแปรรูปกิจการไฟฟ้าของประเทศไทย / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2542.
เลขเรียกTK4186 ก491
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับโครงสร้างและแปรรูปกิจการไฟฟ้าของประเทศไทย.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ, 2542.
เลขเรียกHD9685.T52 ก271 2542,338.925 ก491 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาขีดความสามารถของกรมอู่ทหารเรือ กองทัพเรือ ในเชิงพาณิชย์ / วชิรวิทย์ นรอ่อน = Capability dev...
ชื่อผู้แต่งวชิรวิทย์ นรอ่อน
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการยอมรับปรับเปลี่ยน รีรอ ต่อต้านหรือถอยหนี : ปฏิกิริยาของพนักงานฝ่ายโทรศัพท์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ...
ชื่อผู้แต่งมณฑา เล็กเจริญ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา