Found: 1,923  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) ชุดฝึกอบรมวิทยากรแกนนำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ชุดที่ 14 เรื่อง การบริหารจ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2545.
เลขเรียกLB1027.5 ร65 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี การศึกษานอกโรงเรียนกับการพัฒนาชนบท / กรมการศึกษานอกโรงเรียน.
ชื่อผู้แต่งกรมการศึกษานอกโรงเรียน.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, 2532.
เลขเรียกLC5257.ท9 ก65 2532,354.593 ศธ11ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 กลยุทธ์พิชิต Admission / อาจารย์อู๋
ชื่อผู้แต่งอาจารย์อู๋
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : ภาราดาบุ๊ค, 2556
เลขเรียกLB 2343 อ599ห 2556,378.161 อ599ห 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 วิธีเรียนเก่ง รวมสุดยอดเคล็ดลับเรียนเก่ง เร่งเกรด ด้วยตนเอง / โชติกานต์ เที่ยงธรรม
ชื่อผู้แต่งโชติกานต์ เที่ยงธรรม
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โสภณการพิมพ์, 2558
เลขเรียกLB1060 ช823 2558,371.30281 ช823ส 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง41 ปีกรมวิชาการ : การศึกษากับสังคม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ, 2536
เลขเรียก370.1 ศ615ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง94 ปี กระทรวงศึกษาธิการ 1 เมษายน 2529 / กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2529.
เลขเรียก379.593 ศ 766 ก 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[5=ห้า] เทคโนโลยี่กับ 76 อาชีพ / ชัยวัฒน์ คุประตกุล
ชื่อผู้แต่งชัยวัฒน์ คุประตกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิตยสาร"คู่แข่ง", 2534.
เลขเรียกT7 ช432ห 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[รายงานสรุปและประเมินผลการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการให้บริการปรึกษาและแนะแนว...
ชื่อผู้แต่งทบวงมหาวิทยาลัย. กองบริการการศึกษา.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ทบวงฯ, 2535].
เลขเรียกLB2343 ท348
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAbstracts : การประชุมทางวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 การนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา (1 : 2550 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550.
เลขเรียกLB1027.5 ม246 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAdmission ปีนี้เลือกสาขาอะไรดี? / สุชาติ สุภาพ
ชื่อผู้แต่งสุชาติ สุภาพ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : Science Publishing, [2552]
เลขเรียกLB2353.26.T5 ส761
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAdmission ขั้นเทพ อัพเดตล่าสุด 2555 / ทีมงานเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เด็กดีพับลิชชิ่ง, 2554.
เลขเรียก378.161 อ941 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา