Found: 249  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[วันฮันเดรด ฟอร์ตี้ เอสเสย์ส แอนด์ แลทเทอร์ส ฟอร์ แอดว้านท์ สติวเดนท์ซ] = 40 essays and letters for ...
ชื่อผู้แต่งสุรชา เทวกุล ม.ร.ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2524.
เลขเรียก428 ส848ว
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEssays on Thailand / ธนพล จาดใจดี.
ชื่อผู้แต่งธนพล จาดใจดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนพลวิทยาการ, 2550.
เลขเรียกDS568 ธ1523 2550,915.93 ธ156อ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก.ข. งานเขียน / เพลินตา รวบรวมและเรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองบรรณาธิการนิตยสารถนนหนังสือ, 2529.
เลขเรียก808.3 ก111
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก.ข. งานเขียน / เพลินตา รวบรวมและเรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งเพลินตา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองบรรณาธิการนิตยสารถนนหนังสือ, 2529.
เลขเรียกPN3373 .พ74,808.4 พ57ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลวิธีเขียนเรียงความประกวดพร้อมตัวอย่างเรียงความชนะเลิศ / อร่าม อินพุ่ม
ชื่อผู้แต่งอร่าม อินพุ่ม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ด้วยรัก, 2547.
เลขเรียกPN179.T5 อ392ก 2547,808.4 อ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลเม็ดการเขียนให้เก่ง / สมบัติ จำปาเงิน และสำเนียง มณีกาญจน์ [text]
ชื่อผู้แต่งสมบัติ จำปาเงิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2553.
เลขเรียกPN 3355 ส254ก 2553,808 ส16ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลเม็ดการเขียนให้เก่ง / สมบัติ จำปาเงิน, สำเนียง มณีกาญจน์.
ชื่อผู้แต่งสมบัติ จำปาเงิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2549.
เลขเรียกPN3355 .ส43 2549,808.06 ส165ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประพันธ์และประวัติวรรณคดีไทย : ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย / เจือ สตะเวทิน.
ชื่อผู้แต่งเจือ สตะเวทิน, 2453-2521.
พิมพลักษณ์พระนคร : อักษรเจริญทัศน์, 2510.
เลขเรียกPL4200.34 .จ84
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตผลงานทางวิชาการ : สรุปผลการประชุมปฏิบัติการ 17-18 มีนาคม 2531 ณ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศส...
ชื่อผู้แต่งการประชุมปฏิบัติการเรื่องการผลิตผลงานทางวิชาการ (ครั้งที่ 2 : 2531 : วิทยาลัยครูธนบุรี สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์)
พิมพลักษณ์(กรุงเทพฯ) : วิทยาลัย, 2531.
เลขเรียกT11 ส356 2531,808.06 ก 572 ก 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบฝึกการเขียนร้อยแก้วเชิงสร้างสรรค์ วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / โดย ...
ชื่อผู้แต่งอรุณวรรณ รัตนเดชกำจาย.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547.
เลขเรียกPL4177 อ47
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการใช้ถ้อยคำในงานเขียนร้อยแก้วสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / โดย นวร...
ชื่อผู้แต่งนวรัตน์ สุทธิพันธุ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547.
เลขเรียกPL4177 น54
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะในการเขียนร้อยแก้วสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / โดย พรรณี ชื่นอุไทย...
ชื่อผู้แต่งพรรณี ชื่นอุไทย.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546.
เลขเรียกPL4177 พ44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์งานเขียนร้อยแก้วภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เขตการศึกษา 9 / มาลินี เริ่มยิน...
ชื่อผู้แต่งมาลินี เริ่มยินดี 2503-
พิมพลักษณ์2530.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในกรุงเทพมหานคร...
ชื่อผู้แต่งพูนศิริ แก้วเพ็ง 2501-
พิมพลักษณ์2533.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา