Found: 26  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1000 ปัญหาในสามก๊ก / โดย โกวิท ตั้งตรงจิตร
ชื่อผู้แต่งโกวิท ตั้งตรงจิตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2000, 2553.
เลขเรียกPL2501 ก951,895.1 ก87ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMagazine Design with Adobe InDesign CC : สร้างงานสื่อสิ่งพิมพ์แบบมืออาชีพ / สมเกียรติ โสแก้ว.
ชื่อผู้แต่งสมเกียรติ โสแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เน็ตดีไซน์ พับลิชชิ่ง, 2557.
เลขเรียกT385 ส43,006.68 ส1661ม 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการฝึกอบรม หลักสูตร การทำงานเป็นทีม (Team Learning) และ หลักสูตร การสร้างความร่วมมืออย่างมีประ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะทำงานโครงการนำร่องพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน กระทรวงยุติธรรม, 2550.
เลขเรียกHM756 ก461,658.4022 ย349ก ล. 7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกล้าที่จะ PAR : Participatory Action Research การวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม / วศิน ปลื้มเจริญ
ชื่อผู้แต่งวศิน ปลื้มเจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วี.เจ. พริ้นติ้ง, 2562
เลขเรียกH 62 ว18 2562,001.4 ว357ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการความคิดด้วยโปรแกรม XMind / ประชาสรรค์ แสนภักดี.
ชื่อผู้แต่งประชาสรรค์ แสนภักดี.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ภูมิปัญญาสู่สากล, 2553.
เลขเรียกHF5548.4.X5 ป237,005.369 ป111ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารทีมงาน และการแก้ปัญหา / โดย ทองทิพภา วิริยะพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งทองทิพภา วิริยะพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย [ผู้จัดจำหน่าย], 2551.
เลขเรียกHD66 ท268 2551,658.4022 ท268ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารทีมงานและการแก้ปัญหา / ทองทิพภา วิริยะพันธุ์
ชื่อผู้แต่งทองทิพภา วิริยะพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, 2551
เลขเรียกHD66 ท52 2551,658.4022 ท268ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารทีมงานและการแก้ปัญหา = Team management & problem solving / ทองทิพภา วิริยะพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งทองทิพภา วิริยะพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพน : สหธรมิก, 2554
เลขเรียก658.4022 ท268ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและการเรียนรู้เป็นทีมของนิสิตปริญญาบัณฑิตด้วยรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน...
ชื่อผู้แต่งสูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเป็นวิทยากรกระบวนการ = Process facilitator / นิชภา โมราถบ.
ชื่อผู้แต่งนิชภา โมราถบ.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์, 2560.
เลขเรียก658.4022 น561ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ = Systematic problem solving \& decision making / ACI Consulta...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ACI Consultants, [2551]
เลขเรียกHD30.29 ก439
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านอุดมพัฒนา ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน : รายง...
ชื่อผู้แต่งสมัย แก้วภูศรี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานภาค, 2550
เลขเรียกHG3701 ส46 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวพ้นปัญหา สู่ข้อตกลงด้วยกระบวนการกลุ่ม / ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ และ อธิษฐาน์ คงทรัพย์
ชื่อผู้แต่งดวงหทัย บูรณเจริญกิจ
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556.
เลขเรียกHM1086 ด239ก 2556,303.69 ด239ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญญารวมหมู่ = The Perfect swarm / เลน ฟิชเชอร์ ; ธิดา-ธัญญา ธัญญประเสริฐกุล, แปล
ชื่อผู้แต่งฟิชเชอร์, เลน
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์, 2556.
เลขเรียกHM746 ฟ399 2556,302.3 ฟ72ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปิ๊งด้วยภาพ / แดน โรม ; สีนวล ฤกษ์สิรินุกูล, แปล.
ชื่อผู้แต่งโรม, แดน
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, 2555.
เลขเรียกHD30.29 .ร94 2555,658.403 ร86ป 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา