Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างโจทย์ในการวิจัย [text] : การเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน / วรรณดี สุทธินรากร
ชื่อผู้แต่งวรรณดี สุทธินรากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2559
เลขเรียกH62 ว247กส 2559,001.43 ว272ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างโจทย์ในการวิจัย : การเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน / วรรณดี สุทธินรากร
ชื่อผู้แต่งวรรณดี สุทธินรากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศยาม, 2557.
เลขเรียกH62 ว246ก 2557,001.43 ว247กส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และแบบผสม ที่ถูกต้องได้มาตรฐานสากล / สุชาติ ประสิท...
ชื่อผู้แต่งสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามลดา, 2558, [2015]
เลขเรียกQ180.55.P7 ส761ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำแนะนำในการส่งโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กรมวิทยาศาสตร์การ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2559.
เลขเรียกH62 ค359 2559,W 20.55.H9 ว234ค 2559,610.724 ค359 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม / ดำเนินการโ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2554.
เลขเรียกQ180.55.P7 ค695 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม / ฝ่ายเลขานุก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553.
เลขเรียกQ 180.55 .P7 ค416 2553
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามมติค...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส่วน, 2550.
เลขเรียกQ180.T5 ค757 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามมติค...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. ส่วนติดตามและประเมินผลการวิจัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส่วน, [2553?].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถอดรหัสการเขียนโครงการวิจัยประเภททุนแข่งขัน : เพื่อเพิ่มคุณค่าของการวิจัยไทย / สุธีระ ประเสริฐสรรพ...
ชื่อผู้แต่งสุธีระ ประเสริฐสรรพ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2552.
เลขเรียกH62 ส768ถ 2552,001.42 ส44ถ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา