Found: 137  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง500 เล่มหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน / จัดทำโดย โครงการคัดสรรหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน สมาพันธ์อ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บ้านบนต้นไม้, บริษัทแปลนบุ๊คเน็ต, 2542.
เลขเรียกZ1037.8.ท9 ห64 2542,011.62 ส16ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดหนังสือสำหรับเลือกใช้ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักรา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2538.
เลขเรียกLB3045 ก439ป,373.19 ศ311ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดหาทรัพยากรห้องสมุด : นโยบายและการดำเนินงานของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย / จุรี อุศุภ...
ชื่อผู้แต่งจุรี อุศุภรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2527.
เลขเรียกZ689 จ7,วจ 025.23 จ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดหาและการใช้หนังสือของสำนักหอสมุดกลาง มศว. ประสานมิตร พ.ศ. 2535-2537 / มัณฑนา เจริญแพทย์
ชื่อผู้แต่งมัณฑนา เจริญการแพทย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2542
เลขเรียกZ689.5.T5 ม63 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดหาและการใช้หนังสือหอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2525-2527 / ชนิดา จร...
ชื่อผู้แต่งชนิดา จริยาพรพงศ์
พิมพลักษณ์2532.
เลขเรียก025.2 ช152ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจำหน่ายทรัพยากรห้องสมุด : วิธีการศึกษาการจำหน่ายทรัพยากรห้องสมุด = Weeding library collection : ...
ชื่อผู้แต่งสล็อต, สแตนเลย์ เจ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2542.
เลขเรียกZ689 ส366,025.216 ส366ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามผลการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยป ระชาชนลาวที่ผ่านการอบรมทางวิชาการ ...
ชื่อผู้แต่งสายใจ ชุปวา.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2541.
เลขเรียกZ682.2.L28 ส64 2541,020.92 ส657ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ด้านลิขสิทธิ์ของศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552.
เลขเรียกKPT1160 .ก64,346.048 ก495
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการพาลูกซื้อหนังสือของนักเรียนโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก สานรัก จังหวัดนครปฐม / ชัยณรงค์ ฉิ...
ชื่อผู้แต่งชัยณรงค์ ฉิมชูใจ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2552
เลขเรียกว 025.21 ช383ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาคู่มือสำหรับผู้ปกครองในการเลือกหนังสือเด็ก / กฤตติกา สุขกิจ.
ชื่อผู้แต่งกฤตติกา สุขกิจ.
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียก808.0681 ก274ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด = Collection development / ทิพย์วัลย์ ตุลยะสุข.
ชื่อผู้แต่งทิพย์วัลย์ ตุลยะสุข.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2532.
เลขเรียกZ687 ท6ก 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา