Found: 50  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฐินพระราชทานของวุฒิสภา พ.ศ. 2542 วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2542 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ อำเภอเมืองเชียง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2542.
เลขเรียกBQ4990.T5 ก119 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร : รายงานผลการศึกษาวิจัย นำเสนอต่อ สำนักงานคณะ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538.
เลขเรียก324 ก493
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาการใช้สิทธิเลือกตั้งของเทศบาลตำบลแม่วาง / มนต์ชัย พงษ์เกียรติก้...
ชื่อผู้แต่งมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน :กรณีศึกษาการใช้สิทธิเลือกตั้งของเทศบาลตำบลแม่วาง = The participation of peo...
ชื่อผู้แต่งมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.
เลขเรียกว324.6 ม144ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชีย...
ชื่อผู้แต่งสุดสาคร ทิสาระ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2554.
เลขเรียก324 ส769ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมือง และพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร พ.ศ. 2554 : จังหวัดกร...
ชื่อผู้แต่งพรรณชฏา ศิริวรรณบุศย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558
เลขเรียกJQ1749.A5 ส-ก 2558,324.09593 พ2กกท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูเแทนราษฎรครั้งที่ 2 ตามรัฐธรรมนูญ...
ชื่อผู้แต่งรักฎา เมธีโภคพงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 : จังหวัดตาก ...
ชื่อผู้แต่งทนงศักดิ์ ยาทะเล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2558
เลขเรียกวจ JQ1749.A5 ท115,324.593 ท152ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 : จังหวัดเชีย...
ชื่อผู้แต่งรักฏา เมธีโภคพงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2558.
เลขเรียกวจ JQ1749.A5 ร284,324.593 ร111ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ 2 ตามรัฐธรรมนูญ...
ชื่อผู้แต่งรักฎา เมธีโภคพงษ์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2554
เลขเรียกภน 324.593 ร111ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปิดรับสารอละทัศนคติต่อการเลือกตั้ง ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2548 ของเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมา / อั...
ชื่อผู้แต่งอัญชลี บุบผามาลา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2550.
เลขเรียก324.6 อ525ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองเรื่องการเลือกตั้ง : ศึกษากรณีการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ป...
ชื่อผู้แต่งเพียงกมล มานะรัตน์
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียกJQ1746 พ942ก 2547
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองเรื่องการเลือกตั้ง : ศึกษาการหาเสียงเลือกตั้ง วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เขตเลือกตั้งที่ 5 ...
ชื่อผู้แต่งสุรชัย ตั้งมกรา
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองเรื่องการเลือกตั้งบนวิถีความเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบท (ปีพ.ศ.2520 - 2554) : กรณีศึกษา ตำบลบ้าน...
ชื่อผู้แต่งปฐมพงศ์ มโนหาญ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว/ภน 324.9593 ป136ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแข่งขันในการครองอำนาจนำทางความคิดระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์ในการหาเสียงเลือกตั้งวันที...
ชื่อผู้แต่งกิ่งกาญจน์ เอี่ยมละออ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว 324.7 ก321ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา