Found: 26  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี กกต. ก้าวต่อไปเพื่อประชาธิปไตยที่ยั่งยืน : การประชุมวิชาการ เมื่อวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2551 ณ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการเรื่อง "10 ปี กกต. ก้าวต่อไปเพื่อประชาธิปไตยที่ยั่งยืน" (2551 : กรุงเทพมหานคร)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2551.
เลขเรียก324.9593 ก482ส 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี กกต. ก้าวต่อไปเพื่อประชาธิปไตยที่ยั่งยืน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2551.
เลขเรียกJQ1746.Z3E4 ส631,342.07 ส215ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี กกต.ก้าวต่อไปเพื่อประชาธิปไตยที่ยั่งยืน : เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ. : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2551.
เลขเรียกJQ1743 ส727 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 2- / สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2544-.
เลขเรียกJQ1745 ก65,302.14 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 9 ประจำปี 2550 เรื่อง "วัฒนธรรมการเมือง จริยธรรมและการปกคร...
ชื่อผู้แต่งสถาบันพระปกเกล้า. การประชุมวิชาการ (ครั้งที่ 9 : 2550 : ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2550.
เลขเรียกJQ 1745 ส14 2550
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการเรื่อง " 10 ปี กกต. ก้าวต่อไปเพื่อประชาธิปไตยที่ยั่งยืน" วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2551 ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนัก], 2551.
เลขเรียกJQ1749 ส691(1) 2551,324.9593 ก482 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการเรื่อง "10 ปี กกต. ก้าวต่อไปเพื่อประชาธิปไตยที่ยั่งยืน" = 10 years of the ECT : next...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการเรื่อง "10 ปี กกต. ก้าวต่อไปเพื่อประชาธิปไตยที่ยั่งยืน" (2551 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2551.
เลขเรียกJQ1749.A5 ก482ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการเรื่อง "10 ปี กกต.ก้าวต่อไปเพื่อประชาธิปไตยที่ยั่งยืน" เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี วัน...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการเรื่อง "10 ปี กกต.ก้าวต่อไปเพื่อประชาธิปไตยที่ยั่งยืน" (2551 : กรุงเทพมหานคร)
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551.
เลขเรียกJQ1749.A5 ก482
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการเรื่อง 10 ปีกกต.ก้าวต่อไปเพื่อประชาธิปไตยที่ยั่งยืน / สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2551.
เลขเรียกJQ1746.Z3E4 ส632
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมใหญ่สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 26 พ.ศ.2528 ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดพิษณุโลก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น, 2528.
เลขเรียกJS7404.A1 ก6 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดหรือผู้ว่าราชการจังหวัด : รายงานการสัมมนา / จัดโดย โครงกา...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาเรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือผู้ว่าราชการจังหวัด (2536 : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : ฝ่ายการพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536.
เลขเรียกJ Q1746 ก525,351.00313 ร451
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนวัตกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์ / [รวบรวมโดย โครงการเอกสารและตำรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 54 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง นวัตกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์ : ภาวะท้าทายและการเปลี่ยนแปลง (2552 : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2552.
เลขเรียกJA35.5 ก6น 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชาธิปไตยไทย ความท้าทายใหม่ อุดมคติ สิ่งที่เป็นจริงและสิ่งที่อยากเห็น : การประชุมวิชาการสถาบันพระป...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า "ประชาธิปไตยไทย ความท้าทายใหม่ อุดมคติ สิ่งที่เป็นจริงและสิ่งที่อยากเห็น" ครั้งที่ 19 (2560 : กรุงเทพฯ)
เลขเรียก320.9593 ก482ปช 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสร...
ชื่อผู้แต่งประชุม ขวัญเมือง
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา