Found: 59  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBarack, Inc. นำธุรกิจสู่ชัยชนะสไตล์บารัค โอบามา / แบร์วี ลิเบิร์ต เขียน ; ณงลักษณ์ จารุวัตน์ แปล
ชื่อผู้แต่งลิเบิร์ต, แบร์วี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2552.
เลขเรียกJK2281 ล63,658.4092 ล447บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChange : ถนนสู่ทำเนียบขาว / ปกป้อง จันวิทย์.
ชื่อผู้แต่งปกป้อง จันวิทย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Openbooks, 2551.
เลขเรียกJK526 .ป24 2551,324.70973 ป492ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องObamarketing / ปรารถนา รัตนะสิทธิ์.
ชื่อผู้แต่งปรารถนา รัตนะสิทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจบิชบุ๊ค, 2552.
เลขเรียกE901.1.O23 ป46,973.049 ป453อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกล้าหวัง กล้าเปลี่ยน = The audacity of hope / Barack Obama เขียน ; สุนิสา กาญจนกุล แปล.
ชื่อผู้แต่งโอบามา, บารัค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2551.
เลขเรียกE185.97.O23 อ96,923.173 อ85ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปกครองระบบสหพันธรัฐของอเมริกา : ความสัมพันธ์ของระบบสหพันธรัฐ กับการเลือกตั้งประธานาธิบดี / โดย ...
ชื่อผู้แต่งวิบูลพงศ์ พูนประสิทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531.
เลขเรียกJA49 รศ125 หมายเลข 46 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปกครองระบบสหพันธรัฐของอเมริกา : ความสัมพันธ์ของระบบสหพันธรัฐกับการเลือกตั้งประธานาธิบดี / วิบูล...
ชื่อผู้แต่งวิบูลย์พงศ์ พูนประสิทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531.
เลขเรียก353.031 ว633ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปกครองระบบสหพันธรัฐของอเมริกา : ความสัมพันธืของร์ของระบบสหพันธรัฐกับการเลือกตั้งประธานาธิบดี / โด...
ชื่อผู้แต่งวิบูลพงศ์ พูนประสิทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , c2531.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยในนานาประเทศ / นิยม รัฐอมฤต.
ชื่อผู้แต่งนิยม รัฐอมฤต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.
เลขเรียกJC423 น64,321.8 น641ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปกครองสหรัฐอเมริกา / เดชชาติ วงศ์โกมลเชษฐ์
ชื่อผู้แต่งเดชชาติ วงศ์โกมลเชษฐ์
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์สมาคมสังคมศาสตร์, 2512.
เลขเรียกJK34 ด52ก 2512,353 ด42ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาแนวคิดในการสร้างสถาบันทางการเมืองและกระบวนการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ผู้นำมีคุณธรรมแ...
ชื่อผู้แต่งพิศาล มุกดารัศมี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558.
เลขเรียกวจ JQ1741 พ757,321.86 พ382ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารและการตลาดการเมือง / เสถียร เชยประทับ.
ชื่อผู้แต่งเสียร เชยประทับ
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย, 2554.
เลขเรียกJA85.2.U6 ส894ก,324.7 ส54ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการหาเสียงเลือกตั้ง ชิงตำแหน่งประธานาธิบดี = The presidential campaign / สตีเฟน เฮสส์ เขียน ; วิทยา ...
ชื่อผู้แต่งเฮสส์, สตีเฟน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2531.
เลขเรียกJK528 ฮ7ก6 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการหาเสียงเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดี / สติเฟน เฮสส์ เขียน ; วิทยา สุจริตธนารักษ์, แปล
ชื่อผู้แต่งเฮสส์ สตีเฟน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2531
เลขเรียกJK1965 ฮ675 2531,324.9730926 ฮ674ก 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา