Found: 132  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การวิจัยเพื่อพัฒนาโรงเรียนต้นแบบในการเรียนรวมระหว่างเด็กปกติกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ" : โครงกา...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้ที่มีความสามารถพิเศษและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551.
เลขเรียกLB3965 ก514 2551,371.2 ก514 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาการปฏิบัติงานของครูประถมศึกษาในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมโดยใช้กรอบการปฏิบัติงานตามกรอบแน...
ชื่อผู้แต่งนารีรัตน์ กล้าหาญ
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสื่อสารในการเรียนร่วมของเด็กตาบอดกับเด็กสายตาปกติในห้องเรียน / เกศกัญญา ชาญเชี่ยวกอบกิจ = ...
ชื่อผู้แต่งเกศกัญญา ชาญเชี่ยวกอบกิจ
พิมพลักษณ์2545.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเรียนร่วมระหว่างนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสายตากับนักเรียนสายตาปกติในโรงเรียนสามเสนวิทยาลั...
ชื่อผู้แต่งนุชจรี ปาจันทร์.
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคิดเชิงอนาคตของผู้เรียนในโครงการพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย /...
ชื่อผู้แต่งสุนทรี ชัยชนะ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548.
เลขเรียก373.181 ส454ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาผู้พิการทางสายตา : กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมห...
ชื่อผู้แต่งสมกมล ภัทรกิจโสภณ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.
เลขเรียกJF1338.A2 ส42 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาพิเศษให้แก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในประเทศไทย / กาญจนา โกศลพิศิษฐ์กุล
ชื่อผู้แต่งกาญจนา โกศลพิศิษฐ์กุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532.
เลขเรียก371.9 ก23ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วมกับเด็กปกติในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตร...
ชื่อผู้แต่งบุญทวี อรุณมาศ.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 4 กระทรวงศึกษาธิการ, 2548.
เลขเรียก371.9046 บ463ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม : ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ = Inclusive education management : theory and pract...
ชื่อผู้แต่งภูฟ้า เสวกพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียกLC3998.T5 ภ661,371.9046 ภ659ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ในโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม...
ชื่อผู้แต่งกรรณิการ์ วงศ์เสน
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว/ภน 371.9 ก177ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนร่วม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก...
ชื่อผู้แต่งกฤษฎา บุตตาแย้ม
พิมพลักษณ์ลพบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2559.
เลขเรียก371.9046 ก279ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนร่วมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญากับนักเรียนปกติในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื...
ชื่อผู้แต่งปวริศา จอมศรี
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกLC403.7.T5 ป492ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนร่วมสำหรับเด็กพิเศษในโรงเรียนระดับประถมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาสงขลา = Mainstream lear...
ชื่อผู้แต่งสุชาติ อ่อนรักษ์, 2510-
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีทของโรงเรียนวชิรวิทย์จังหวัดเชียงใหม่ = Provision of inclusive ed...
ชื่อผู้แต่งชมพูนุช สมจันทร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกว/ภน 371.9046 ช166ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา