Found: 111  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCourse web บน Atutor : เอกสารประกอบการอบรม บทความสวิชาการ บทความวิจัย / สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : c สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548.
เลขเรียกLB1028.4 C682 2548,371.3344678 ค189 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDesktop publishing สู่ e-book : เพื่อส่งเสริมการใฝ่รู้ของผู้เรียนยุคดิจิทัล / จินตวีร์ คล้ายสังข์.
ชื่อผู้แต่งจินตวีร์ คล้ายสังข์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียกZ1033.E43 จ63 2555,070.5730285 จ477ด 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องE-Instructional design : วิธีวิทยาการออกแบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ / ใจทิพย์ ณ สงขลา.
ชื่อผู้แต่งใจทิพย์ ณ สงขลา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ตำราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียกLB1028.43 จ94,371.334678 จ921อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนการสอนบนเว็บด้วย Moodle 19?สำหรับผู้เริ่มสอน / อมรเทพ เทพวิชิต.
ชื่อผู้แต่งอมรเทพ เทพวิชิต.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552.
เลขเรียกLB1044.87 อ44,005.369 อ44ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมค่ายอาสาเพื่อเผยแพร่สื่ออีดีแอลทีวีสู่ชุมชน / วิทยานิพนธ์ของ ไชยยันต์ สกุลไทย.
ชื่อผู้แต่งไชยยันต์ สกุลไทย.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียก371.33 ช966ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันความรุนแรงสำหรับเด็กวัยรุ่น : รายงานการวิจัยฉบ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2551.
เลขเรียก371.334467 ส248ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียน e-Learning เรื่องเทคนิคการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม = Development of e-learning lessons...
ชื่อผู้แต่งพิเชษฐ์ บุญมี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายสำหรับฝึกอบรมครู-อาจารย์ เรื่อง การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอ...
ชื่อผู้แต่งพัชรินทร์ จันทร์นาง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนผ่านโปรแกรมนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ เรื่องการเคล...
ชื่อผู้แต่งลอย ยิ้มบุญช่วย.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549.
เลขเรียกLB1028.43 ล54
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนมับติมีเดียตามแนวทฤษฎีกาเรียนรู้คอนสตรัคชั่นนิสซึ่มที่ส่งเสริมทักษะและการแก้ปัญหา สำห...
ชื่อผู้แต่งดวงพร มูลป้อม
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียกLB1028.5 ด211ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนสำหรับการฝึกอบรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การ Set Modem Ipstar and ATA [electron...
ชื่อผู้แต่งพึ่งตน ธนกูลกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) เรื่องการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึก...
ชื่อผู้แต่งวรัญญา มีฮะ.
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบ e-Training สำหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา / วิทยานิพนธ์ของ นุชนาฏ ใจดำรงค์.
ชื่อผู้แต่งนุชนาฏ ใจดำรงค์.
พิมพลักษณ์2553
เลขเรียก371.33 น425ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบ e-Training สำหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา = Development of an e-Training model for pe...
ชื่อผู้แต่งนุชนาฏ ใจดำรงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมวิชาชีพมัคคุเทศก์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต / วิทยานิพนธ์ของ รจนา ศรีสังวรณ์...
ชื่อผู้แต่งรจนา ศรีสังวรณ์.
พิมพลักษณ์2553
เลขเรียก371.334 ร125ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา