Found: 139  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCourse web บน Atutor : เอกสารประกอบการอบรม บทความสวิชาการ บทความวิจัย / สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : c สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548.
เลขเรียกLB1028.4 C682 2548,371.3344678 ค189 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานและการบูรณาการเกมมิฟิเคชั่นกระตุ้นการเรียนรู้ในรายวิชาโครงสร้างข้อมูลแ...
ชื่อผู้แต่งศรัณย์ลิตา โชติรัตน์.
พิมพลักษณ์ปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ LADS ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ = The Application of LADS...
ชื่อผู้แต่งอภิสิทธิ์ เกียรติเจริญ.
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียก371.334 อ163ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันความรุนแรงสำหรับเด็กวัยรุ่น : รายงานการวิจัยฉบ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2551.
เลขเรียก371.334467 ส248ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพพลศึกษาศตวรรษที่ 21 ...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญศรี ศรีสวัสดิ์
พิมพลักษณ์สุพรรณบุรี : คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี, 2561.
เลขเรียกวจ LB1028.5 พ911
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียน E - learning รายวิชา "พฤติกรรมผู้ใช้สารสนเทศ" : รายงานการวิจัย = The purposes of de...
ชื่อผู้แต่งฉัตรเมือง เผ่ามานะเจริญ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2555.
เลขเรียก371.3344678 ฉ235ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียน E-Learning รายวิชา "การแสดงและสื่อ" = Interactive of E-Learning courses for acting ...
ชื่อผู้แต่งสามมิติ สุขบรรจง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2554.
เลขเรียก792.0785 ส647ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนบทเว็บตามแนวคิดเกมิฟิเคชันที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นมัธย...
ชื่อผู้แต่งอานนท์ มุ่งดี.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก371.334 อ255ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินทราเน็ต เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สำหรั...
ชื่อผู้แต่งธำรงค์ พานิชเจริญ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549.
เลขเรียกLB1044.87 ธ63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบทีมแข่งขัน วิชา งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์...
ชื่อผู้แต่งธนะศักดิ์ อาคมศิลป์.
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียก378.125 ธ1511ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนผ่านโปรแกรมนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ เรื่องการเคล...
ชื่อผู้แต่งลอย ยิ้มบุญช่วย.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549.
เลขเรียกLB1028.43 ล54
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง หลักสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์และ...
ชื่อผู้แต่งวรรณพร จิตรสังวรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2558.
เลขเรียก378.1734 ว253ก 2558 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนออนไลน์โดยใช้ตัวช่วยเสริมศักยภาพบนเว็บ รายวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาของนักศึ...
ชื่อผู้แต่งณิชชา ชำนิยนต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560.
เลขเรียก371.3344678 ณ431ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ : รายงานวิจัย/ ตติยา องค์ศิริพร
ชื่อผู้แต่งตติยา องค์ศิริพร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2555.
เลขเรียก371.33 ต143ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้แบบเคลื่อนที่รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื...
ชื่อผู้แต่งวรรณพร จิตรสังวรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
เลขเรียก378.1734 ว253ก 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา