Found: 396  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี แห่งความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ = 30th anniversary of Information Technology Service Center / ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนัก, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCourse web บน Atutor : เอกสารประกอบการอบรม บทความสวิชาการ บทความวิจัย / สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : c สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548.
เลขเรียกLB1028.4 C682 2548,371.3344678 ค189 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDesigning e-learning : หลักการออกแบบและการสร้างเว็บเพื่อการเรียนการสอน / ถนอมพร (ตันพิพัฒน์) เลาหจ...
ชื่อผู้แต่งถนอมพร (ตันพิพัฒน์) เลาหจรัสแสง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545.
เลขเรียกLB1028.43 ถ169,005.74 ถ15ด 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องE M U - Learning กับเทคโนโลยีการศึกษาไทยในทศวรรษหน้า : เอกสารสรุปผลการสัมมนา วันจันทร์ที่ 28 กันยาย...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาเรื่อง e m u - learning กับเทคโนโลยีการศึกษาไทยในทศวรรษหน้า (2552 : มหาวิทยาลัยบูรพา)
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552.
เลขเรียก371.3344678 ก525อ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องE-Instructional design : วิธีวิทยาการออกแบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ / ใจทิพย์ ณ สงขลา.
ชื่อผู้แต่งใจทิพย์ ณ สงขลา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ตำราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียกLB1028.43 จ94,371.334678 จ921อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องE-Learning กับการศึกษาไทยในอนาคต, วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2544 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : การสัมมนาท...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง e-learning กับการศึกษาไทยในอนาคต (2544 : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, [2544].
เลขเรียก371.3344678 ก525อ 2544 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องe-learning บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เสริมการประกอบอาชีพ [videorecording(VCD)] / ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ,ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [255_].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEnhancing the quality of e-Learning : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง 2553 = The proceedin...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง[เรื่อง] enhancing the quality of e-learning (2553 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2553.
เลขเรียก371.3344678 ก482อ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKKU classnet / [สันติ วิจักขณาลัญฉ์ ... และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2545.
เลขเรียกLB2395.7 ข285
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNet life : คู่มือชีวิตประจำวันบนเน็ต / บรรณาธิการ, สันติ วิริยะรังสฤษฏ์, พันธุ์ทิตต์ สะมะที.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การเงินธนาคาร, 2545.
เลขเรียกTK5105.875.I57 N478 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe proceedings of การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง 2553 National e-Learning conference 2010...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง 2553 National e-Learning conference 2010 "Enhancing the quality of e-Learning" (2553 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553.
เลขเรียกLB1028.5 ก482 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการระบบของระบบการจัดการเรียนการสอน [electronic resource] = System management of learning manag...
ชื่อผู้แต่งประสงค์ ผลประเสริฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนการสอน e-learning ให้มีประสิทธิภาพ / ศักดา ไชกิจภิญโญ
ชื่อผู้แต่งศักดา ไชกิจภิญโญ
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, [2549?]
เลขเรียกLB1028.5 ศ321ก,371.39445 ศ62ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนการสอนบนเว็บด้วย Moodle 19?สำหรับผู้เริ่มสอน / อมรเทพ เทพวิชิต.
ชื่อผู้แต่งอมรเทพ เทพวิชิต.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552.
เลขเรียกLB1044.87 อ44,005.369 อ44ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานและการบูรณาการเกมมิฟิเคชั่นกระตุ้นการเรียนรู้ในรายวิชาโครงสร้างข้อมูลแ...
ชื่อผู้แต่งศรัณย์ลิตา โชติรัตน์.
พิมพลักษณ์ปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา